Adalet Bakanlığı Mübaşir, Zabıt kâtibi, Cezaevi Kâtibi, İnfaz ve Koruma Memuru Alımı Değişikliği!

Adalet Bakanlığı memur ve personel alımı yapılırken değişikliğe gitti. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda; mübaşir, zabıt kâtibi, cezaevi kâtibi, infaz ve koruma memuru kadroları için değişiklik yaptı. İşte 8 Aralık tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan o karar!

Bugün yayımlanan Resmi Gazete kararına göre Adalet Bakanlığı; mübaşir, zabıt kâtibi, cezaevi kâtibi, infaz ve koruma memuru kadroları alımları yapılırken değişikliğe gitti. Bakanlığın yayımladığı kararda, Adalet Bakanlığı memur ve personel alımı yapılırken; sınav, atama ve nakil işlemleri için yeni kararlar alındı. İşte Adalet Bakanlığı son dakika Resmi Gazete kararı...

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL VE MEMUR ALIMI DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Bugün yayınlanan Resmi Gazete'de, Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik başlığı adı altında yayımlandığı görüldü.

Resmi Gazete kararına göre Adalet Bakanlığı; mübaşir, zabıt kâtibi, cezaevi kâtibi, infaz ve koruma memuru kadroları alımları yapılırken değişikliğe gitti. Geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanlığı personel başvuruları yapılmış, on binlerce aday başvuru sonuçlarını beklerken Resmi Gazete'de farklı bir karar yayınlandı.

Bakanlık yapmış olduğu bu değişiklik ile boy - kilo ölçümü için çağıracağı aday sayısını eskiden 5 olarak uygun görürken ohal sonrası bu sayı 10'a çıkmış ve son olarak 5'e tekrar düşmüştü. Bu son yönetmelik değişikliğine eklenen Boy ve kilo şartı aranan unvanlarda; ilân edilen kadro sayısının üç katı aday içerisinden boy ve kilo şartını taşıyanlar sözlü sınava katılmaya hak kazanır."  şeklindeki ifadeyle de o sayı 3'e düşürülmüş oldu.

Bu sayının 3'e düşürülmesini nasıl değerlendiriyorsunuz yorumlarınızı bekliyoruz.

Yıllara Göre İnfaz ve Koruma Memuru Alımı Taban Puanları İçin Tıklayınız - Forum

Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan değişiklik kararı şöyle:

ADALET BAKANLIĞI MEMUR SINAV, ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/7/2003 tarihli ve 25164 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu Yönetmelik, adlî ve idarî yargı hâkim ve Cumhuriyet savcıları, hâkim adayları, icra müdür ve yardımcıları, icra kâtipleri ve adalet uzmanları ile ceza infaz kurumları ve tutukevleri kontrolör ve stajyer kontrolörleri hariç olmak üzere Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilâtı ile bağlı kuruluşlarına ilk defa Devlet memuru olarak atanacakların sınavlarında, atanmalarında ve görevde bulunan memurların nakillerinde uygulanır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 26/9/2004 tarihli ve 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun 23 üncü ve 42 nci maddeleri, 6/1/1982 tarihli ve 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunun 3/G maddesi, 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 114 üncü maddesi, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 38 inci maddesi ile 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 3 üncü ve 28 inci maddeleri hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“h) Sınav Kurulu: Bakanlık merkezi ile bağlı kuruluşta oluşturulacak kurulları,”

“i) Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP): Adalet hizmetlerinin elektronik ortamda yürütülmesi amacıyla oluşturulan yargı bilişim sistemini,

j) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavını,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi, (5) numaralı bendinin (c) alt bendi, (6) numaralı bendinin (a) ve (c) alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (9) numaralı bendinde yer alan “ve aşçı kadrolarına” ibaresi “kadrosuna” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkraya (9) numaralı bentten sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.

“2) Mütercim kadrosuna atanabilmek için, fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak ve ayrıca, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az (B) düzeyinde başarılı olmak veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından kabul edilen buna denk puana sahip olmak; avukat kadrosuna atanabilmek için avukatlık ruhsatına sahip olmak; biyolog, sosyal çalışmacı, sosyal hizmet uzmanı, sosyolog, uzman tabip, rehberlik uzmanı, çocuk gelişimcisi, mimar, istatistikçi, pedagog, antropolog, psikolog, kimyager, fizikçi, eczacı, doktor, cezaevi tabibi, daire tabibi, diş tabibi, veteriner, diyetisyen, çocuk eğitimcisi, eğitim uzmanı, kütüphaneci ve şehir plancısı kadrolarına atanabilmek için, fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,”

“c) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, merkezi sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak,”

“a) Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulu veya meslek yüksekokullarının adalet, adalet ön lisans veya ceza infaz ve güvenlik hizmetleri programı, lise veya meslek liselerinin adalet alanı ve ilgili mevzuat uyarınca bunlara denkliği kabul edilen program veya alanları ile diğer lise ve dengi okulların bilgisayar veya bilişim teknolojileri alanlarından mezun olmak,”

“c) Uygulamalı sınavdan en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için ilgisine göre sınav kurulu veya komisyon tarafından kura yöntemiyle belirlenerek adaylara verilen ya da UYAP sistemi üzerinden otomatik olarak seçilerek elektronik ortamda gönderilen bir metinden bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız ve tekrarsız en az doksan kelime yazmak, (Bu bende göre yapılacak uygulamalı sınavda başarılı sayılabilmek için; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı, yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları ile kelime ve satır atlama nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması veya iki ve üzeri satır ya da toplam 14 ve üzeri kelime atlanması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilir. Uygulama birliğini sağlamak üzere Bakanlıkça değerlendirmeye ilişkin kriterler belirlenebilir.)”

“9/A) Aşçı kadrosuna atanabilmek için;

a) Ortaöğretim veya yükseköğrenim kurumlarının aşçılık veya dengi bölümü mezunu olmak.

b) En az lise veya dengi okul mezunu olup, halk eğitim müdürlükleri ile diğer resmî kurum veya kuruluşlarca düzenlenen kurslardan verilen Milli Eğitim Bakanlığının aşçılık mesleği için belirlediği kriterlere uygun aşçılık sertifikası, ustalık belgesi veya dengi sertifikaya sahip olmak.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu kadrolara ilk defa atanacaklar merkezi sınava girip en az yetmiş puan alanlar arasından, adalet komisyonlarınca sözlü veya gerektiğinde uygulamalı ve sözlü sınav sonucuna göre seçilirler. Zabıt kâtibi, mübaşir, infaz ve koruma memuru ve cezaevi kâtibi kadroları için seçim yapılırken; hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu veya meslek yüksekokullarının adalet, adalet ön lisans veya ceza infaz ve güvenlik hizmetleri programı, lise veya meslek liselerinin adalet alanı ve ilgili mevzuat uyarınca bunlara denkliği kabul edilen program veya alan mezunlarına öncelik tanınır.”

“Adalet komisyonlarının ikinci fıkrada belirtilen sınav işlemleri Bakanlıkça uygun görülen diğer adalet komisyonlarına veya Bakanlık merkezinde oluşturulan sınav kurullarına da yaptırılabilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 9/A maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Adalet Komisyonlarının Görevleri ve Sınav Kurulunun Oluşumu

MADDE 9/A – 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre yapılan merkezî sınava girip en az yetmiş puan alanlar arasından, atamaları adalet komisyonu tarafından teklif edilecek memurların sözlü veya gerektiğinde uygulamalı ve sözlü sınavları ile ilgili işlemler adalet komisyonlarınca yapılır.

2802 sayılı Kanunun 114 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendindeki görevlerin bir kısmı veya tamamını yerine getirmek üzere Bakanlıkça, Bakanlık merkezinde sınav kurulları oluşturulabilir.

Sınav kurulu, ilgisine göre Bakanlık Personel Genel Müdürlüğü veya Bakanlık Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü genel müdür yardımcıları veya daire başkanlarından birinin başkanlığında, hâkim sınıfından iki üyenin katılımıyla toplam üç üyeden oluşur. Aynı usulle yedek üyeler de belirlenir. Gerektiğinde aynı usulle birden fazla sınav kurulu oluşturulabilir.

Atama yapılacak kadronun teknik bilgi ve uzmanlık gerektirmesi halinde, sınav kuruluna konusunda uzman ilave iki üye görevlendirilebilir.

Adalet komisyonları ile sınav kurulunun başkan ve üyeleri; eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kayın hısımlarının katıldıkları sınavlarda görev alamazlar. Bu durumda olan üyelerin yerine yedek üye görevlendirilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu Yönetmeliğin 7 nci ve 9 uncu maddelerine göre belirlenen kadrolar; ilgili sınav birimince başvuru süresinin bitiminden en az on beş gün önce olmak üzere ilgisine göre Bakanlık veya bağlı kuruluş internet sitesinde ilan edilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Adaylar, bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak olan sözlü sınav ve gerektiğinde uygulamalı sınava, adalet komisyonu başkanlıklarından veya Bakanlık ya da bağlı kuruluş internet sitesinden temin edecekleri EK-1 Başvuru Formunu doldurup, öğrenim belgesi ve sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da ilgili sınav birimince onaylı örneği ile birlikte en son başvuru günü mesai bitimine kadar sınav birimine veya mahalli Cumhuriyet başsavcılıklarına başvururlar.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“Zabıt kâtibi, cezaevi kâtibi ve daktilograf kadrolarına yapılacak atamalar hariç olmak üzere, merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere ilân edilen kadro sayısının üç katı kadar aday çağrılır. Son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava alınır.”

“Zabıt kâtibi, cezaevi kâtibi ve daktilograf kadrolarına yapılacak atamalarda uygulamalı sınava merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının yirmi katı kadar aday çağrılır. Son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı uygulamalı sınava alınır. Uygulamalı sınavda başarılı olanlar arasından doğru kelime sayısı esas alınmak kaydıyla en fazla doğru kelime yazan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının üç katı kadar aday sözlü sınava çağırılır. Son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava alınır.

Boy ve kilo şartı aranan unvanlarda; ilân edilen kadro sayısının üç katı aday içerisinden boy ve kilo şartını taşıyanlar sözlü sınava katılmaya hak kazanır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Zabıt kâtibi, mübaşir, infaz ve koruma memuru ve cezaevi kâtibi kadrolarına atanacaklara ilişkin nihai başarı listesi düzenlenirken; hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu veya meslek yüksekokullarının adalet, adalet ön lisans veya ceza infaz ve güvenlik hizmetleri programı, lise veya meslek liselerinin adalet alanı ve ilgili mevzuat uyarınca bunlara denkliği kabul edilen program veya alan mezunları en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralanır. Diğer adaylar ise bu sıralamayı takiben kendi aralarında en yüksek puandan başlayarak sıralanır.

Bu maddeye göre belirlenen nihaî başarı listesinde puanların eşit olması halinde; sırasıyla merkezi sınav puanı, sözlü sınav puanı ve diploma notu yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sınav sonuçları, ilgili sınav kurulu veya adalet komisyonlarınca internet sitesinde ilân edilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 17 – Sınav sonuçlarının ilanından itibaren beş iş günü içerisinde ilgili sınav kuruluna veya adalet komisyonlarına itiraz edilebilir. İtiraz başvuruları on iş günü içerisinde ilgili sınav kurulu veya adalet komisyonlarınca incelenerek kesin olarak karara bağlanır ve sonuçları itiraz sahiplerine bildirilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sınavı kazananların atamaları, ilân edilen kadro sayısını geçmeyecek şekilde başarı listesinin kesinleşmesini müteakip başarı listesindeki sıraya göre yapılır.”

“İlan edilen kadrolardan; bu maddede yer alan nedenlerle atamaların iptal edilmesi, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadro veya pozisyonlara ya da başka bir kuruma naklen atanma sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren bir yıllık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar başarı listesindeki sıralamaya göre atama yapılabilir. Bunlar dışında kalanlar herhangi bir hak iddiasında bulunamazlar.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 19 – Sınav belgelerinin saklanması ve imhası işlemlerinde, 18/10/2019 tarihli ve 30922 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 21 – Bu Yönetmeliğin uygulanmasında, 12/6/2014 tarihli ve 29028 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında Tanınan İstihdam Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmelik, 2/1/2014 tarihli ve 2014/5780 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik ve 18/4/2014 tarihli ve 2014/6289 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdam Edilecekler Hakkında Yönetmelik ile diğer özel düzenlemelere göre yapılacak atamalara dair hükümler saklıdır.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 22/B maddesinin birinci, ikinci ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Mahallî bilgi işlem, mahallî adlî sicildeki şube müdürleri ve adlî destek ve mağdur hizmetleri müdürleri zorunlu atamaya tâbi personeldir.

Görevde yükselme suretiyle mahallî bilgi işlem, mahallî adlî sicildeki şube müdürleri ve adlî destek ve mağdur hizmetleri müdürleri sınavını kazananlar başarı sıralaması ve tercihlerine göre, ilân edilen boş kadro sayısını geçmeyecek şekilde, kadro ve ihtiyaç durumu dikkate alınarak atanırlar.”

“Mahallî bilgi işlem, mahallî adlî sicildeki şube müdürleri ve adlî destek ve mağdur hizmetleri müdürleri için nakil kararnamesi kadro ve ihtiyaç durumuna göre yılda bir defa çıkarılır.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu Yönetmelik kapsamındaki personel; sağlık, aile birliği ve can güvenliği mazeretlerini belgelendirmeleri halinde 22 nci, 22/A, 22/B ve 22/C maddelerindeki şartlar aranmaksızın istekleri üzerine naklen atanabilirler.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin beşinci fıkrasının son cümlesi ve altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ancak askerlikte, açıkta ve aylıksız izinde geçirilen sürelerin tamamı ile hastalık raporlarının üç aydan fazlası üç yıllık süreden sayılmaz.”

“Hizmet gereği olarak atananlardan; aynı komisyon içinde bir yere atananlar önceki görev yerine, komisyon dışı bir yere atananlar önceki görev yerinin bağlı olduğu merkez ve mülhakatına, atamaları komisyonlarca teklif edilenler dışında kalanlar önceki görev yerinin il ve ilçelerine beş yıl dolmadan atanamazlar.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 40 – 25/3/2004 tarihli ve 25413 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği ile 28/10/2005 tarihli ve 25980 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği kapsamı dışında kalan; memurluk ve zâbıt katipliği ile veri hazırlama ve kontrol işletmenliği, cezaevi kâtipliği ile ambar memurluğu gibi aynı düzey görev olarak kabul edilen unvanlar arası atamalarda, bu Yönetmelikte belirtilen şartların bulunması hâlinde, atamaları adalet komisyonlarınca teklif edilenler için ilgili komisyonun uygun görüşü üzerine Bakanlık onayıyla unvan değişikliği yapılmak suretiyle naklen atama yapılabilir.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında şube müdürü, yazı işleri müdürü, idari işler müdürü, bilgi işlem müdürü, adlî destek ve mağdur hizmetleri müdürü ile bunlarla aynı düzeydeki unvanlarda en az beş yıl süre ile görev yapmış olmak,”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 5 – Bu maddeyi ihdas eden Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce duyurusu yapılmış personel alımına ilişkin işlemler, duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan hükümlere göre tamamlanır.”

MADDE 22 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 23 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

Sosyal Medya üzerinde bizleri takip ederek güncel ilanlardan ve gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

Twitter Hesabımızı Buradan Takip Et

Facebook Grubumuza Buradan Katıl

İnstagram Hesabımızı Buradan Takip Et

Telegram Grubumuza Buradan Katıl

Youtube Kanalımıza Buradan Abone Ol

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.