Ceza İnfaz Kurumu Personeli Kar Payı Ödemesi Hakkında Merak Edilenler

04 Nisan 2020 tarihinde AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan infaz düzenlemesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu tarafından 70 madde görüşülerek kabul edildiği açıklanmıştı. Bu pakette de biz infaz ve Koruma Memurları için bir nebzede olsa sevindirici olduğunu düşündüğümüz bir konu olan işyurtları kar payından ceza infaz kurumlarında çalışan tüm personelin işyurtları yüksek kurulu tarafından uygun görüldüğü takdirde yararlanabileceğine dair düzenlemeyi "İşyurtları Yüksek Kurulu Kararı ile kar payı ödenebilir." ifadesine rağmen sevinçle karşılamıştık.Tasarı bugün itibariyle meclis onayından geçerek yasalaştı. Yasalaştı yasalaşmasına da maddeler ne diyordu, ceza infaz kurumu personeline ne gibi bir faydası olacaktı bu vb sorular maalesef net bir cevaba kavuşturulamadı.. Konuyla alakalı olarak belki faydası olur diye biraz araştırma yaptık umarım işinize yarar. Diğer bir taraftan da yasanın resmiyet kazanması için Resmi Gazete'de yayınlanması gerekecek. Ayrıca gün içerisinde paylaşılan başka bir haberde ise, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un, infaz yasasını Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacaklarını açıklaması idi. Bu eylemin olaya ne gibi etkisi olur onuda ilerleyen günlerde izleyip göreceğiz.

Bu haberi yaparken takip ettiğimiz ulusal bazı yayın organlarında paylaşıldığı üzere kanun tasarısı incelendiğinde kar payı oranın %30'a çıkmadığı sadece spesifik bir durum olan teşvik miktarının %30'a çıktığı genel olarak ödenmesi düşünülen oranın %25'te kaldığını, konunun yanlış değerlendirildiğini düşündüğümüz için ayrıca böyle bir araştırma gereği duymuştuk lakin Resmi Gazete'de yayınlanan son haline göre tasarı eski haliyle kalmadığını kısmende olsa konuya biraz daha açıklık getirildiğini görüyoruz. Aşağıda eski tasarı halini ve yeni yasa halini paylaşıyoruz.

KANUNLAŞAN YASANIN RESMİ GAZETE'DE YAYINLANMIŞ YENİ HALİ ( Madde No 67'den 66 olarak düzenleme yapılmıştır. )

MADDE 66- 6/8/1997 tarihli ve 4301 sayili Ceza infaz Kurumlan Ile Tutukevleri isyurtları Kurumuna Ban Mali Hükümlerin Düzenlenmesi Hakkinda Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fikrasında yer alan "hükümlülere" ibaresi "hükümlü ve tutuklulara" şeklinde degiştirilmiş, üçüncü fikrasına "çalisma yapan" ibaresinden sonra gelmek üzere tutuklu," ibaresi eklenmiş, dördüncü fıkrası aşağıdaki sekilde değiştirilmiş, maddeye dördüncü fikrasından sonra gelmek üzere aşagidaki fikra eklenmiş ve diger fikra buna gore teselsül ettirilmiştir.

"işyurtlannın yıllık bilançolannda tahakkuk edecek her türlü faaliyet dışı gelirleri ve faizler hariç olmak üzere karlarının %30'unu aşmamak üzere;

 • a) Işyurtlarında görevli personel, işçi ve hükümlüler ile tutuklulara, yıllık net ücretinin %50'sini geçmemek üzere memur maaş katsayısmın (10.000) gösterge rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak miktara kadar ve çalıştıkları süre ile yaptıkları işin özellik ve güçlüğüne göre,
 • b) Yukarıda belirtilen bent uyarınca dağıtılan kar payından kalan miktar işyurtları kurumunda toplanarak, bu miktardan işyurdu faaliyetlerinde çalışmayıp sözleşmeli olarak çalışanlar da dahil olmak üzere fiilen ceza infaz kurumlarında çalışan personele, yıllık net ücretinin %10'unu geçmemek üzere memur maaş katsayısının, (4.000) gösterge rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak miktara kadar ve çalıştıkları süreye göre,
 • Işyurtlan Yüksek Kurulu kararı ile kar payı ödenebilir. Bu fılcranın (a) bendi kapsamında yapılan kar payı ödemesi (b) bendine göre yapılacak kar payı ödemesinden az olamaz. Ödemeler, çalışmayı takip eden bütçe yılında ve bir defada yapılır."
 • "Dördüncü arada ödenebileceği belirtilen kar payından kalan miktar içinden ayrıca üstün gayret ve başarı gösteren işyurdu çalışanları ile tutuklu ve hükümlülere, sözleşmeli olarak çalışanlar da dahil olmak üzere ceza infaz kurumunda çalışan personele İşyurtları Yüksek Kurulu kararı ile kar payı ödeme tavanının %30'una kadar teşvik ödemesi yapılabilir." 

ESKİ TASARI METNİ

"MADDE 67- 6/8/1997 tarihli ve 4301 sayılı Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri İşyurtları Kurumuna İlişkin Bazı Mali Hükümlerin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “hükümlülere” ibaresi “hükümlü ve tutuklulara” şeklinde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasına “çalışma yapan” ibaresinden sonra gelmek üzere “hükümlü, tutuklu,” ibaresi eklenmiş, dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, maddeye dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.

         “İşyurtlarının yıllık bilançolarında tahakkuk edecek her türlü faaliyet dışı gelirleri ve faizler hariç olmak üzere karlarının % 25'ini aşmamak üzere;

 •  a) İşyurtlarında merkezde ve işyurdu müdürlüğünde görevli personel, işçi ve hükümlüler ile tutuklulara, yıllık net ücretinin % 50'sini geçmemek üzere memur maaş katsayısının (10.000) gösterge rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak miktara kadar ve çalıştıkları süre ile yaptıkları işin özellik ve güçlüğüne göre,
 •  b) İşyurdu faaliyetlerinde çalışmayıp sözleşmeli olarak çalışanlar da dahil olmak üzere fiilen ceza infaz kurumlarında çalışan personele, yıllık net ücretinin % 10'unu geçmemek üzere memur maaş katsayısının, (4.000) gösterge rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak miktara kadar ve çalıştıkları süreye göre,İşyurtları Yüksek Kurulu Kararı ile kar payı ödenebilir. Ödemeler, çalışmayı takip eden bütçe yılında ve bir defada yapılır.”
 •  “Üstün gayret ve başarı gösteren işyurdu çalışanları ile tutuklu ve hükümlülere, sözleşmeli olarak çalışanlar da dahil olmak üzere ceza infaz kurumunda çalışan personele İşyurtları Yüksek Kurulu kararı ile kar payı ödeme tavanının yüzde otuzuna kadar teşvik ödemesi yapılabilir.” denilmiştir.

Yanlış değerlendirildiğini düşündüğümüz konuların dayanakları

 • Her türlü faaliyet dışı gelirleri ve faizler hariç olmak üzere işyurtlarının yıllık bilançolarında tahakkuk edecek karlarının %25'ini aşmamak üzere yapılan kar payı ödemelerinden istifade edecek kişiler çalışma barışının sağlanması amacıyla yeniden belirlenme
 • Üstün gayret ve başarı gösteren işyurdu çalışanları, tutuklu ve hükümlüler ile ceza infaz kurumu personeline teşvik ödemesi yapılabilmesine imkan sağlanmaktadır.

Tabi bu bizim araştırmamız, yorumlamamız eksik ya da yanlış olduğunu düşündüğünüz yerleri varsa desteklerinizi bekleriz. Zaten konunun net bir şekilde anlaşılabilmesi için aşağıda paylaşılan " Maddelerin Gerekçeleri " başlıklı bölümün 67. maddesi incelendiğinde daha da iyi anlaşılacaktır.

" MADDE 67- Maddeyle, Ceza Infaz Kurumlan ile Tutukevleri Işyurtları Kurumuna ilişkin Bazı Mali Hükümlerin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 8 inci maddesinde değişiklik yapılmaktadır. Düzenlemeyle, her türlü faaliyet dışı gelirleri ve faizler hariç olmak üzere işyurtlarının yıllık bilançolarında tahakkuk edecek karlarının %25'ini aşmamak üzere yapılan kar payı ödemelerinden istifade edecek kişiler çalışma barışının sağlanması amacıyla yeniden belirlenmektedir. Ayrıca, üstün gayret ve başarı gösteren işyurdu çalışanları, tutuklu ve hükümlüler ile ceza infaz kurumu personeline teşvik ödemesi yapılabilmesine imkan sağlanmaktadır. "

İŞYURTLARINDA KÂR PAYI ÖDEMELERİ

A.Kâr payından yararlanma ve miktarı

İşyurdunun kâr etmesi durumunda, işyurtlarında çalışan hükümlü ve tutuklular ile personel ve işçiler, ( 2020 Yılında yapılan değişiklik ile birlikte işyurdu haricinde görevli kadrolu ve sözleşmeli cezaevi personelide dahil olmak üzere ) kâr payı ödemelerinden yararlanmaktadırlar. Kâr payı ödemeleri, çalışmayı takip eden bütçe yılında ve bir defada yapılmaktadır. Her işyurdu, elde ettiği kârın %25'ne kadarını işyurtlarında görevli personel, işçi, hükümlü ve tutuklulara ödediği için dağıtılan kâr payı miktarı, kurumun elde ettiği kâra göre değişkenlik göstermektedir. İşyurdu faaliyetlerinin yoğun olduğu kurumlarda elde edilen gelir yüksek olduğu için dağıtılan kâr miktarı  artmaktadır.  Özellikle;  konfeksiyon,  marangoz,  tarım  ve  hayvancılık  işkollarının  aktif  olduğu işyurtlarında yüksek gelir elde edilmektedir. Ancak kâr payından yararlananların aldıkları kâr payının çok olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü burada çalışan sayısı fazla olduğu için dağıtılacak miktar çok olsa bile kişilerin payına düşen miktar da çok önemli artışlar olmamaktadır. Hükümlü sayısı çok olan kapalı ceza infaz kurumları işyurtlarında, işyurdu faaliyeti olarak kantin işletmeciliği haricinde çok aktif bir işyurdu faaliyeti olmasada kantinden elde edilen kâr miktarı, işyurdunda çalışanlara dağıtıldığında dağıtılan miktar  azda  olsa kişilerin eline geçen miktar yüksek olabilmektedir. Sebebi de kâr payından yararlananların, işyurdunda fiilen çalışanların sayısının az olmasıdır. Görüldüğü gibi dağıtılan ve kişilerin eline geçen kâr miktarı işyurdunun durumuna göre değişmektedir.

B.Kâr payı dağıtımında puanlama ve gruplar

Kâr payı dağıtımı; İşyurtları Kurumu Yüksek Kurulunun 15.08.2000 tarih ve 56 sayılı kararıyla, kâr payı listelerine dahil edilmesi gereken personel, işçi ve hükümlülerin işyurdundaki görevlerinin önem ve derecelerine  uygun  puanlama  sistemine  göre  yapılmaktadır.  Bu  puanlama  sisteminde,  dört  grup bulunmaktadır.

 1. Birinci grupta; işyurdu müdürü, işyurtlarından sorumlu ikinci müdür ve muhasebe yetkilisi ( Sayman ) bulunmakta ve on puan üzerinden kâr payı almaktadırlar.
 2. İkinci grup; idare memuru, mühendis, veteriner, ambar memuru, mutemet, veznedar, atölye şefi, serbest işçi (infaz ve koruma memuru) teknisyen gibi işyurdunda çalışan görevlilerden oluşmakta ve sekiz puan üzerinden kâr payı almaktadırlar.
 3. Üçüncü grup; iş kontrolü, kaloriferci, katip  ve şoförden teşekkül etmekte, altı puan üzerinden kâr payı almaktadırlar.
 4. Dördüncü grup ise, işyurtlarında çalışan hükümlü ve tutuklulardan oluşmakta olup, dört puan üzerinden kâr payı almaktadırlar.

C. Yasal mevzuat ve uygulama

Çalışan personel ile hükümlü ve tutuklulara ödenecek kâr miktarı hesaplanırken;

İlgilinin yıllık net ücretinin %50'sini geçmemesi, İşyurdunun yıllık bilançosunda tahakkuk edecek her türlü faaliyet dışı gelirleri ve faizler hariç olmak üzere kârlarının %25'ini aşmaması,Memur maaş kat sayısının (10 000) gösterge rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak miktara kadar olması

Sosyal medyada dolaşan 584 TL nin nasıl bulunduğuna gelincede aşağıda oranlarını verdiğimiz memur taban aylık katsayısı olan 0,146061'in x 4000 gösterge rakamıyla çarpımı sonucu elde edilen bir rakamdır. Ayrıca buradaki 10.000 gösterge ise en yüksek alınabilecek miktarı kısıtlamak için belirtilmiş yani oda yine memur taban aylık katsayısı olan 0,146061'in x 10.000 ile çarpımı sonucunda  aylık alınabilecek maksimum miktarı belirtmektedir. Bu miktarın 12 ile çarpımıylada yıllık bazda alınabilecek en yüksek miktarı vereceğini değerlendirmekteyiz.

2020 yılı ilk 6 ay için geçerli olan memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı, 01/01/2020 - 30/06/2020  döneminde  (0,146061), olarak  uygulanmıştır. Katsayı genelgesinin geniş incelemesi için aşağıki linki kullanabilirsiniz.

2020 Yılı Memur Taban Aylık Katsayı Genelgesi İçin Tıklayınız

Maaş  katsayısının yıllık ortalamasını yani birinci 6 aylık dönemle ikinci 6 aylık dönemin ortalaması baz alındığında çıkan sonuç ile  (10 000) gösterge rakamını çarptığımızda en üst düzeyde kâr payı alacak işyurdu personelinin 2020 yılında alacağı kâr miktarı ortaya çıkacaktır.

D.Kar payının dağıtılması

Bir işyurdunda kâr payı dağıtımı nasıl yapılmalıdır?

NOT : Oran %25'den %30'a çıktığı için hesaplamayı ona göre değerlendirmelisiniz.

Daha iyi anlaşılması bakımından elde ettiği yıllık karları farklı olan iki ayrı ceza infaz kurumu işyurdundaki kâr payı dağıtımını örneklerle açıklayalım.

Bir ceza infaz kurumu işyurdu 01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasında bir yılda elde ettiği karın (faiz ve faaliyet dışı gelirler hariç) 200.000,00 TL. olduğunu kabul edelim. Kârın %25'i 50.000,00 TL. olacaktır. Bu miktar yıllık dağıtılacak toplam paradır. Yıllık dağıtılacak kâr miktarı 12 aya bölündüğünde aylık dağıtılacak miktar 4.166,66 TL. bulunur. Kurumdaki kâr payından yararlanacak personel, dört grup olarak puanlarıyla birlikte aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Personel                    Puan       Toplam puan

1. Grupta   6 kişi        x  10  =           60

2. Grupta  12 kişi       x   8   =           96

3. Grupta   5 kişi        x   6   =           30

4.Grupta    6 kişi        x   4   =           24

                                         ......................

                                                       210

Aylık dağıtılacak 4.166,66 TL. sını toplam puan 210'a bölünce 19,83 TL. bir puan karşılığına denk gelen birim ücreti bulunur.

Buna göre ;

 • Birinci grupta bulunan bir kişi aylık, 19,83 TL.x10 puan = 198,30 TL., yıllık ise 198,30x12 =2.379,60TL. kâr payı alacaktır.
 • İkinci gruptaki bir kişi 19,83 TL.x8 puan = 158,64 TL., yıllık ise 200,00x12 = 1.903,68TL kâr payı alacaktır.
 • Üçüncü grupta yer alanlar aylık, 19,83x6 puan = 118,98 TL., yıllık 118,98x 12  = 1.427,76 TL. kâr payı alacaktır.
 • Dördüncü grupta olanlar aylık, 19,83 x 4 puan = 79,32 TL. yıllık olarak ta 79,32 x 12 = 951,84 TL. kâr payı alacaktır.

Bir başka ceza infaz kurumu işyurdu ise, 01.01.2019 - 31.12.2019 tarihleri arasında bir yılda elde ettiği  kârın (faiz ve faaliyet dışı gelirler hariç), 8.135.000,00 TL. olduğunu kabul edelim. Kârın %25'i 2.033,750,00 TL.  olacaktır. Bu miktar yıllık dağıtılacak toplam paradır. Yıllık dağıtılacak kâr miktarı 12 aya bölündüğünde aylık dağıtılacak miktar 169.479,00 TL. bulunur. Kurumdaki  kâr  payından  yararlanacak  personel  dört  grup  olarak  puanlarıyla  birlikte  aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Personel                  Puan      Toplam puan

1. Grupta     9 kişi     x 10   =          90

2. Grupta 132 kişi     x   8   =      1056

3. Grupta   87 kişi     x   6   =        522

4.Grupta  148 kişi     x   4   =        592

                                          ..................

                                                   2260

Aylık dağıtılacak 169.479,00 TL. sını toplam puan 2260'a bölünce 74,99 TL. bir puan karşılığına denk gelen  birim  ücreti  bulunur.  Gruplarda  bulunanlara  aylık  ödenecek  kâr  miktarı  aşağıdaki  tabloda gösterilmiştir.

1.Grupta bulunan bir kişiye   74,99  x  10  =   749,90 T.L.

2.Grupta bulunan bir kişiye   74,99  x  8  =     599,92 T.L.

3.Grupta bulunan bir kişiye   74,99  x  6  =     449,94 T.L. 

4.Grupta bulunan bir kişiye   74,99  x  4  =     299,96 T.L

2019 yılı itibariyle Ceza İnfaz Kurumu işyurtlarında çalışan hükümlü ve tutuklular eğer çırak ise 14 lira, kalfa ise 15.25 lira, usta ise 17.75 lira günlük maaş alıyorlar. Eğer özel sektör için üretim yapılıyorsa, günlük maaş 30 ile 44 lira arasında değişiyor.

Hükümlünün 2019 yılında günlük yevmiyesi ( maksimum olsun diye usta günlük yevmiyesi baz alınmıştır.) 17,75 TL.dir. Bu tabloya göre aylık hükümlüye verilecek kâr miktarı hükümlünün aylık ücretinin %50 si olan 17,75x30 : 2 = 266,25TL.yi aştığı için, kâr payı %50 ücret üzerinden hesaplanacaktır. Hükümlülere ödenecek aylık toplam kâr payı 266,25x148 =39.405,00 TL. olacaktır.Aylık toplam dağıtılacak kâr payı miktarından, hükümlülere dağıtılacak aylık toplam kâr payı tutarı düşülerek kalan miktar tekrar puanlama sistemine tâbi tutularak yeni birim ücret bulunacaktır.

Örneğimizde aylık dağıtılacak kâr payı 169.479,00 TL idi. Hükümlülere dağtılacak aylık toplam kâr payı olan 39.405,00 TL  sini düştüğümüzde diğer personele dağıtacağımız aylık toplam kâr payı 130.074,00 TL olacaktır.

Bir puana denk gelen birim ücret;

Personel                    Puan   Toplam puan

1. Grupta 9 kişi          x 10    =       90

2. Grupta 132 kişi      x 8      =   1056

3. Grupta  87 kişi       x 6      =     522

                                       ...................

                                                  1668

130.074,00 :1668 = 77,98 TL.olacaktır.

Buna göre ;

 • Birinci grupta bulunan bir kişi aylık, 77,98  TL.x10 puan = 779,80 TL., yıllık ise x12 = 9.357,60 TL. kâr payı alacaktır.
 • İkinci gruptaki bir kişi aylık, 77,98 TL.x8 puan =623,84 TL., yıllık ise 218,96x12 = 7.486,08 TL kâr payı alacaktır.
 • Üçüncü grupta yer alanlar aylık, 77,98x6 puan = 467,88 TL., yıllık 467,88x 12 = 5.614,56 TL. kâr payı alacaktır.
 • Dördüncü grupta bulunan hükümlüler ise yukarıda belirtildiği gibi aylık aylık 266,25 TL., yıllık ise 266,25x12=  3.195,00 TL. kâr payı alacaklardır.

2019 Yılında bir evvelki yılın ödemesi alınmıştı. Bu ödemeyle ilgili olarak İşyurtları Kurumu'nun paylaşımından küçük bir kesit vermek istedik.

"2018 mali yıl için Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüklerinde  üretime katkı sağlayan toplam 71.975 kişiye kar payı dağıtımı yapılacaktır. Bu sayının 59.150 kişisini hükümlü ve tutuklular oluşturmakta ve bu da toplam kar payından faydalanan kişi sayınının %82’sine tekabül etmektedir." denilmiştir.

Sonuç olarak Ceza İnfaz Kurumu personellerine faydası olan ve olacak bütün kazanımlara destek olan herkese minnet ve teşekkürlerimizi iletiriz. 

Sosyal Medya üzerinde bizleri takip ederek güncel ilanlardan ve gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

Twitter Hesabımızı Buradan Takip Et

Facebook Grubumuza Buradan Katıl

İnstagram Hesabımızı Buradan Takip Et

Youtube Kanalımıza Buradan Abone Ol

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
şenol balıkcıgil 4 yıl önce

işyurtları pirimleri bu senenin hangi bankaya hesabıma yatıyor ogrenebilirmiyim

Avatar
Yönetici 4 yıl önce @şenol balıkcıgil

şenol bey personelin işyurdu ödemeleri maaş anlaşması olan vakıfbank üzerinden yatırılmakta ama mahkum olarak soruluyorsa kurum ile görüşmeniz gerekmekte size parayı hangi yöntem ile göndereceklerini bu şekilde öğrenebilirsiniz.

Beğenmedim! (0)
Avatar
enver sedat 4 yıl önce

saydığınız gruplar içerisinde infaz koruma memurları yok infaz koruma memurları hangi gruba dahil ?

Avatar
agah 4 yıl önce

çok adaletli.bir yanımız kıl çorap çarık..bir yanımız uzay çağı..ne kadar adaletli bir dağıtım.önce aslanlar buyrsun...

Avatar
ibrahim 4 yıl önce

hangi ayda dağıtılıyor peki

Avatar
Yönetici 4 yıl önce @ibrahim

ibrahim bey geçen sene ağustos ayında verildi bilginize.

Beğenmedim! (0)
Avatar
Halil 4 yıl önce

TAHLİYE OLDUM 2019 KARPAYI HANGİ AY HESABIMA YATACAK NASIL YATACIK

Avatar
Yönetici 4 yıl önce @Halil

halil bey konuyu tahliye olduğunuz ceza infaz kurumunu arayarak işyurtları birimi ( saymanlık ) ile görüşebilirsiniz ptt aracılığı ile tc ve isim ile havale yapabilirler siz kurum ile görüşün kesin bir yöntem bulurlar.

Beğenmedim! (2)
Avatar
hüseyin 4 yıl önce

abicim ne zaman verilicek peki

Avatar
menderes 4 yıl önce

Abi2019 kar paylar hangi ay hesabima yatacak nasil haberim olacak

Avatar
Yönetici 4 yıl önce @menderes

menderes bey işyurtlarında görevliyseniz 2019 yılı kar payları yatırılmaya başlandı. belki eş zamanlı belki bir kaç gün arayla yatırılır bilginize.

Beğenmedim! (0)
Avatar
erhan kütük 4 yıl önce

abi ben tahlıye oldum 2019 yılı kar payını almadım bu para hesaba mı yatıyor ?

Avatar
Yönetici 4 yıl önce @erhan kütük

erhan bey konuyu ceza infaz kurumunu arayarak işyurtları birimi ( saymanlık ) ile görüşebilirsiniz ptt aracılığı ile tc ve isim ile havale yapabilirler siz kurum ile görüşün kesin bir yöntem bulurlar.

Beğenmedim! (0)