2024 Yılı İsteğe Bağlı Personel Atama Planlaması

2024 yılı isteğe bağlı yer değişiklikleri Norm ve Atama Sistemi (NAS) üzerinden otomatik olarak gerçekleştirilecektir. Ancak kurum birinci ve ikinci müdürleri ile denetimli serbestlik müdürü ve denetimli serbestlik müdür yardımcılarının da taleplerini NAS üzerinden göndermeleri gerekmekte olup, söz konusu personelin atamaları manuel yapılacaktır.

Ayrıca, Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 33 ve 34'üncü maddeleri kapsamında UYAP kayıtlarına göre incelenen hizmet bilgileri göz önünde bulundurularak 15 yıl üzerinde aynı ağır ceza bölgesinde görev yapan saymanlar ile infaz ve koruma başmemurlarının bölge esasına göre atanmaları değerlendirilmeye alınacak olup bölge esasına göre yapılacak olan kararname kapsamında olanlar isteğe bağlı personel atama planlaması kapsamında naklen atanma talebinde bulunabilecekleri gibi talepte bulunmayanların atamaları ihtiyaç duyulan başka kurumlara re'sen yapılacaktır.

Bu itibarla, kurum birinci ve ikinci müdürleri ile denetimli serbestlik müdürü ve denetimli serbestlik müdür yardımcılarının 25 Mart - 05 Nisan 2024 tarihleri arasında, kurum birinci ve ikinci müdürleri ile denetimli serbestlik müdürü ve denetimli serbestlik müdür yardımcıları hariç diğer bakanlık atamalı personel ile komisyon atamalı personelin 22 Nisan - 10 Mayıs 2024 tarihleri arasında taleplerini Norm ve Atama Sistemi (NAS) üzerinden göndermeleri gerekmektedir. Sistem üzerinden gönderilmeyen hiçbir talep dikkate alınmayacaktır.

NAS’ın işleyiş sistemi ve bu kapsamda atanma talebinde bulunacak personel ve ilgili birimlerin yapması gereken iş ve işlemler aşağıda açıklanmıştır.

A-SİSTEMİN İŞLEYİŞİ VE GENEL ESASLAR

1- NAS’ta atamalar, personelin hizmet puanı ve tercih sırasına göre yapılacaktır. Ülke genelindeki ceza infaz kurumları ve denetimli serbestlik müdürlükleri; kurumun bulunduğu ilin gelişmişlik düzeyi, sosyoekonomik durumu, ulaşım imkânları, personel tarafından tercih edilme düzeyi gibi kriterler göz önünde bulundurularak üç bölgeye ve her bir bölge kendi içinde dört kısma ayrılmış, her bir kısım için ayrı bir puan belirlenmiştir.

06.02.2023 tarihinde Pazarcık ve Elbistan merkezli meydana gelen depremler nedeniyle 08.02.2023 tarihli ve 32098 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 08.02.2023 tarihli ve 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla Olağanüstü Hal ilan edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri ile bu illere ek afet bölgesi olarak belirlenen Elazığ ilinde fiilen görev yapan depremzede personele 2024 yılı için çalıştığı kurum il ve ilçe fark etmeksizin, ilave kırk (40) puan tanımlanmıştır.

2.Bunun yanında ceza infaz kurumları ve denetimli serbestlik müdürlüklerinin farklı özellikleri ve ayrı çalışma koşulları da dikkate alınarak farklı türdeki kurumlar için farklı puanlar belirlenerek bir personelin bir yıl için hak ettiği puan belirlenmekte ve bu puanın personeliçnalıştığı toplam hizmet süresi (gün olarak) ile çarpılması suretiyle atamaya esas toplam puanı sistem tarafından otomatik olarak hesaplanmaktadır.

Norm ve Atama Sisteminin bir parçası olarak personelin isteğe bağlı atamaları yukarıda belirtilen puan sistemine dayalı olarak otomatik atama yöntemi ile gerçekleştirildiğinden, personelin hizmet puanları sadece aktif kararname dönemlerinde sistem üzerinden görülebilmektedir.

Norm ve Atama Sisteminde hizmet puanı hesaplanırken sadece fiili olarak çalışılan hizmet süreleri ile hastalık raporlarının üç (3) ayı değerlendirmeye alınmakta olup; askerlikte, açıkta ve aylıksız izinde geçirilen süreler değerlendirmeye alınmamaktadır.

3. Bölge ve kısımları gösterir tablo ile hangi kurumun hangi bölge ve kısımda yer aldığını, hangi kurum türüne ilaveten kaç puan verildiğini gösteren tablolar yazı ekinde (EK-1, EK-2, EK-3) sunulmuştur.

4. Sistem aynı yeri tercih edenler arasında puanı yüksek olanı tercih etmek suretiyle yerleştirme işlemlerini gerçekleştirmektedir. Ayrıca infaz ve koruma memuru ünvanında görev yapan personelin atama yapılacak kurumun erkek veya kadın infaz ve koruma memuru ihtiyacına göre sistem tarafından talepleri ayrı değerlendirilecek olup kadın ve erkek infaz ve koruma memurlarının puanı yüksek olana göre ayrı ayrı atama işlemleri gerçekleştirilecektir. Atanma talebinde bulunanların puanlarının eşitliği halinde sırasıyla tercihlerin sıralamasına, hizmet süresine ve doğum tarihine göre yerleştirme yapılacaktır.

5. Bir ceza infaz kurumu ya da denetimli serbestlik müdürlüğüne isteğe bağlı olarak atanabilecek toplam personel sayısı; her bir ünvan için o kuruma tahsis edilen atamaya esas norm sayısına göre belirlenecektir.

6. Atamaya esas normlar ceza infaz kurumlarında tutuklu ve hükümlü mevcuduna, denetimli serbestlik müdürlüklerinde dosya sayısına göre belirlenmekte ve bu parametrelere bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Bir kuruma atamaya esas norm sıfır olarak tanımlanmış olsa bile sistem karşılıklı tercihleri değerlendirmek suretiyle bir kurumdan başka bir kuruma ataması yapılan personelin yerine yerleştirme yapabilmektedir.

Norm sayısına bağlı olmaksızın toplamda yirmi tercihi aşmamak üzere istenilen herhangi bir kurum tercih edilebilecektir. Bu sistem sayesinde bir kuruma, belirlenen norm sayısına ilave olarak o kurumdan başka kuruma ataması yapılan personel sayısı kadar fazla personelin ataması gerçekleşebilecektir.

7. Ceza infaz kurumlarında görev yapan personelden sadece kadrolu infaz ve koruma memuru, psikolog, sosyal çalışmacı, öğretmen ünvanlı personel bulundukları yer veya başka yer denetimli serbestlik müdürlüklerini tercih edebileceklerdir.

8. Ceza infaz kurumlarından denetimli serbestlik müdürlüklerini talep eden kadrolu infaz ve koruma memurlarının dört yıllık lisans mezunu olmaları zorunlu olup, bu şartı taşımayan infaz ve koruma memurlarının talepte bulunmamaları gerekmektedir. Bu şartı taşımayan infaz ve koruma memurları ile yukarıda belirtilen ünvanlar dışında denetimli serbestlik müdürlüklerini tercih eden personelin ataması gerçekleşmeyecektir.

Halen denetimli serbestlik müdürlüklerinde çalışıp da dört yıllık lisans mezunu olmayan infaz ve koruma memurları da başka yer denetimli serbestlik müdürlüklerini tercih edemeyeceklerdir. Bu durumda olan personel sadece ceza infaz kurumlarını tercih edebilecektir.

9. Aynı komisyona bağlı ceza infaz kurumları arasında puan sistemine dayalı olarak atama yapılmayacağından komisyon içi atanma talebinde bulunulmayacaktır. Bu kapsamdaki talepler işleme konulmayacaktır. Ancak bulunduğu ceza infaz kurumundan aynı komisyon yargı çevresinde bulunan denetimli serbestlik müdürlüğü veya denetimli serbestlik müdürlüğünden ceza infaz kurumu tercih edilebilecektir.

10. Tercih aşamasında denetimli serbestlik müdürlüklerine iş ve kadro durumu itibari ile son derece sınırlı sayıda atama yapılacağı hususu göz önünde bulundurulmalıdır.

11. Atama nedeniyle çok sayıda personel eksikliği oluşup kurumda yürütülen hizmetlerin zafiyete uğramamasını teminen, belli kurumlarda ve ünvanlarda o kurumdan başka bir kuruma ataması yapılabilecek en fazla personel sayısını belirlemeye yönelik kota uygulaması yapılacaktır. Kota uygulanan kurumlarda belli bir ünvanda belirlenen kota sayısından fazla personelin ataması sistemsel olarak gerçekleşmeyecektir.

12. İnfaz ve koruma memuru ünvanındaki erkek personel; müstakil kadın kapalı ve kadın açık ceza infaz kurumlarını tercih edemeyecek, tercih etseler dahi atamaları yapılmayacaktır. Talepte bulunulması ve atamasının yapılması halinde ataması iptal edilecektir.

13. Vekâleten/tedviren belirli bir görevi yürütmekte olan personelin asıl ünvanı üzerinden başvuru yapması gerektiğinden, öncelikle başvuru yapmak isteyen personelin vekâlet görevinin kaldırılmasına yönelik kurumu aracılığı ile Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına başvurarak bu yönde alınacak kararın Genel Müdürlüğümüz Planlama ve İstihdam Bürosuna gönderilmesini sağlaması gerekmektedir.

14. Sözleşmeli personelin yerleştirilmesi, talep edilen yerde boş pozisyon bulunmasına veya ilgili yerde başka bir sözleşmeli personelin diğer bir yere atanması suretiyle boş pozisyon oluşmasına bağlıdır.

15. Aile bütünlüğünün bozulmaması için yer değişikliği isteme hakkını elde eden ve her ikisi de kurum personeli olan eşlerin eş durumlarının tespit edilebilmesi bakımından her ikisinin de tercihte bulunmaları gerekmektedir. Sistem, puanı düşük olan eşin puanına göre yerleştirme yapacaktır. Atanamayan eş sistem yerleştirmesi tamamlandıktan sonra atanan eşin bulunduğu yere NAS kapsamında atanacaktır. Eşlerden yalnızca puanı yüksek olanın talepte bulunup da talep ettiği yere yerleşmesi halinde diğer eşin mazeret kararnamesi kapsamında ataması yapılmayacaktır.

16. Eşlerin birbirlerine tabi olmasında sırasıyla; yönetici kadrosunda bulunmayanlar yönetici kadrosunda bulunanlara, kadrolu olan personel sözleşmeli olan personele tabi olacak şekilde değerlendirilecektir. Personelin atanma talep ettiği yerde sözleşmeli statüde bulunan eşi için boş pozisyon olmaması nedeniyle eşinin kendi atandığı yere yerleştirilememesi durumunda bu atama iptal edilecektir.

17. Tercihler başvuru süresinin son gününe kadar silinebilecek ve istenildiği takdirde yeniden talepte bulunulabilecektir. Ancak, başvuru süresi bittikten sonra tercihlerden vazgeçilemeyecek ve Norm ve Atama Sistemi (NAS) üzerinden tercihler doğrultusunda atamalar gerçekleştikten sonra atama işleminden feragat talepleri kesinlikle kabul edilmeyecektir. Bu itibarla tercihlerin özenli bir biçimde yapılması ve sisteme işlenmesi önem arz etmektedir.

18. Sistem üzerinden en fazla yirmi (20) tercih yapılabilecektir. Tercihlerde yirmi yer belirtme mecburiyeti bulunmamaktadır. Tercih dışı (kurum birinci ve ikinci müdürleri ile denetimli serbestlik müdürü ve denetimli serbestlik müdür yardımcıları hariç) herhangi bir yere atama yapılmayacaktır. Tercihlerin sistem üzerinden nasıl yapılacağına ilişkin usul ve esasları ekran çıktıları ile birlikte gösteren doküman ilan ekinde yer almaktadır. (EK-4)

19. Görevde yükselme veya ünvan değişikliği suretiyle başka kadrolara atananlar iki (2) yıl süreyle başka yere naklen atanamazlar.

20. 26.01.2023 tarihli ve 32085 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 7433 sayılı Kanun'un 3'üncü maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na geçici 48'inci madde eklenmiş olup, sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışanların memur kadrolarına atanmaları hususu düzenlenmiştir.

Söz konusu Kanun'un 3'üncü maddesinde geçen "memur kadrosuna atanmadan önce tabi oldukları mevzuata göre yer değiştirme hakkına sahip olanların söz konusu mevzuatta yer alan süre, usul ve şartlarla görev yerleri değiştirilebilir" hükmü ile Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği'nin 22/1-a maddesinde belirtilen "görev yaptıkları adalet komisyonları yetki alanı içerisinde en az iki yıl hizmet etmiş olmaları gerekir." hükmü gereğince bulunduğu yerde sözleşmeli pozisyonda geçen süreler dahil olmak üzere, iki (2) yıllık hizmet süresini tamamlamış olanlar 2024 yılı isteğe bağlı personel atama planlaması kapsamında atanma talebinde bulunabileceklerdir.

21. Ancak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun (4/B) maddesinde; "Bu fıkranın diğer paragraflarındaki hükümler ile özel kanunlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, bu Kanuna tâbi kamu idarelerinde Cumhurbaşkanınca belirlenecek pozisyon unvanlarında çalıştırılmak üzere işin geçici olması şartı aranmaksızın sözleşmeli personel istihdam edilebilir. Bu kapsamda istihdam edilen sözleşmeli personelden aynı kurumda üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar bu sürenin bitiminden itibaren otuz gün içinde talepte bulunmaları hâlinde bulundukları yerde aynı ünvanlı memur kadrolarına atanır. Bulundukları pozisyon ünvanı ile aynı ünvanlı memur kadrosu bulunmayanların atanacağı kadrolar Cumhurbaşkanınca belirlenir. Bu personel can güvenliği ve sağlık sebepleri hariç olmak üzere üç yıl süreyle başka bir yere atanamaz. Memur kadrolarına atananlar, aynı yerde en az bir yıl daha görev yapar." hükmü yer almakta olup 28.11.2022 tarihinden sonra sözleşmeli personel olarak göreve başlayanlar anılan Kanun'da belirtilen süre şartlarına haiz olmadan NAS ve aile birliği mazereti kapsamında yerleştirilme talebinde bulunamayacaklardır.


22. 2022 yılı ikinci dönem, 2023 yılı birinci dönem, 2023 yılı ikinci dönem ve 2024 yılı birinci dönem aile birliği mazeret atama planlamaları kapsamında ceza infaz kurumlarına ve denetimli serbestlik müdürlüklerine ataması/yerleştirilmesi veya pozisyon tahsisi yapılıncaya kadar görevlendirilmesi yapılan personel ile 2023 yılı isteğe bağlı personel atama planlaması kapsamında ataması yapılan personel 2024 yılı isteğe bağlı personel atama planlaması kapsamında atanma/yerleştirilme talebinde bulunamayacaklardır.

B- MAHALLİNDE YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER

1.NAS, UYAP’ta kayıtlı veriler üzerinden değerlendirme yaptığından; öncelikle UYAP kayıtlarının komisyonlar, ilgililer ve kurum personel birimlerince kontrol edilerek, personelin özlük bilgilerinin (daha önce çalıştığı kurumlar da dahil olmak üzere ayrılış ve başlayış tarihleri, öğrenim bilgileri, aile fert bilgileri, personelin eşlerinin görev yaptığı kurum ve ünvan bilgileri, telefon ve adres bilgileri, e-posta adresleri, geçici görev bilgileri, teknisyen branş bilgileri, ceza bilgileri ve eksik bulunan tüm bilgilerin) güncellenmesi ve eksik olan verilerin ivedilikle tamamlanması gerektiği 19.02.2024 tarihli ve 1847/30205 sayılı yazımız ile tüm teşkilata duyurulmuştur. Aksi takdirde mevcut bilgilere itibar edilerek atama gerçekleştirilecektir. Bu nedenle atanma talebinde bulunacak personelin kendi özlük ekranları ile ilgili bilgileri kontrol etmesi sürecin işleyişi açısından önem arz etmektedir.

2.Atanma talebinde bulunacak personelin; UYAP-Personel Uygulamaları/Personel İşlemleri/CTE Atanma Talep Formunu kendi kullanıcı adı ve şifreleri ile girerek elektronik ortamda doldurmaları suretiyle kurum birinci ve ikinci müdürleri ile denetimli serbestlik müdürü ve denetimli serbestlik müdür yardımcılarının 25 Mart - 05 Nisan 2024 tarihleri arasında, kurum birinci ve ikinci müdürleri ile denetimli serbestlik müdürü ve denetimli serbestlik müdür yardımcıları hariç diğer bakanlık atamalı personel ile komisyon atamalı personelin 22 Nisan - 10 Mayıs 2024 tarihleri arasında UYAP üzerinden başvurularını yapmaları gerekmektedir. Fiziki olarak gönderilen talepler ile UYAP ortamından gönderilse dahi belirtilen tarihler dışında yapılan talepler dikkate alınmayacaktır. İsteğe bağlı naklen atanma/yerleştirilme başvuru şartlarını taşımadığı halde talebini NAS üzerinden mazeret seçerek gönderenlerin talepleri dikkate alınmayacağı gibi ilgililerin taleplerine cevap da verilmeyecektir. Atanma Talep Formunun bir çıktısı alınarak imzalanıp kurumun personel biriminde muhafaza edilecektir.

3.Başvuru ve evrak ekleme işlemleri tamamlandıktan sonra "Kaydet" butonuna basılarak evrakın kaydedilmesi, "Kaydet" butonuna bastıktan sonra ise ekrana gelecek olan "Atanma Talep Formu"nda bilgilerin ve tercihlerin kontrolünün yapılması ve "Onayla" sekmesini seçtikten sonra "Evet" diyerek işlemin tamamlanması başvuruların Norm ve Atama Sistemine gönderilebilmesi için önem arz etmektedir.

4. Atanma/yerleştirilme talebinde bulunacak personel UYAP üzerinden kendi kullanıcı adı ve şifreleri ile girmek suretiyle talepte bulunacağından; şifresi olmayan personelin kurumlarında bulunan Bilgi İşlem Birimi aracılığı ile şifre talep formunu doldurarak UYAP şifrelerini temin etmeleri gerekmektedir.

C- BAŞVURUDA ARANACAK ŞARTLAR

1.İsteğe bağlı olarak atanabilmek için;

01 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla görev yapılan adalet komisyonu yetki alanı içerisinde, iki (2) yıllık hizmet süresini doldurmuş olmak (sözleşmeli pozisyonda geçen süreler ile hastalık raporlarının üç

(3) ayı hesaba katılacak; askerlikte, açıkta ve aylıksız izinde geçirilen süreler hesaba katılmayacaktır),

Son görev yerindeki eylemi ile ilgili olarak son iki yıl içerisinde uyarma ve kınama dışında herhangi bir disiplin cezası almamış olmak,

Şartlarını birlikte taşımak gerekmektedir.

2. Hizmet gereği atananların isteğe bağlı olarak atanma talebinde bulunabilmeleri için;

a) 01 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla atandığı yerde göreve başladığı tarihten itibaren fiilen en az üç (3) yıl görev yapmış olmak, (aynı komisyon içinde bir yere atananlar önceki görev yerine, komisyon dışı bir yere atananlar önceki görev yerinin bağlı olduğu merkez ve mülhakatına, atamaları komisyonlarca teklif edilenler dışında kalanlar önceki görev yerinin il ve ilçelerine beş (5) yıl dolmadan atanamazlar).

b) Atandığı yerdeki herhangi bir eylemi ile ilgili olarak son üç yıl içerisinde taksirli suçlar dışında paraya çevrilmiş veya ertelenmiş olsa bile hükümlülüğü ile adli ve idari soruşturması veya ceza davası bulunmamak,

c) Atandığı yerdeki herhangi bir eylemi ile ilgili olarak son üç yıl içerisinde uyarma dışında herhangi bir disiplin cezası almamış bulunması,

Şartlarını birlikte taşımak gerekmektedir.

Dökümanlar

EK-1 (Bölge ve Kısımları Gösterir Tablo) 

EK-2 (Kurum Tiplerinin Puanlarını Gösterir Tablo) 

EK-3 (Kurumların Bulundukları Bölge ve Kısımları Gösterir Tablo) 

EK-4 (Tercih Usul ve Esasları)

Sosyal Medya üzerinde bizleri takip ederek güncel ilanlardan ve gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

X (Twitter) Hesabımızı Buradan Takip Et

Facebook Grubumuza Buradan Katıl

İnstagram Hesabımızı Buradan Takip Et

Telegram Grubumuza Buradan Katıl

Youtube Kanalımıza Buradan Abone Ol

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.