CTE 2019 Yılı Mazeret Tayin Başvuruları Başladı !

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından Aile Birliği Mazereti nedeniyle atama planmasının ilk duyurusu 19 Temmuz 2019 tarihinde aşağıdaki şekliyle duyurusu yapılmıştır. Okurlarımızın bilgisine sunulur.

CTE DUYURUSU ! 

Ceza infaz kurumları ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapan personelin Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği gereğince kurumlar arası aile birliği mazereti nedeniyle naklen atanma/yerleştirilme taleplerinin değerlendirilmesi düşünülmektedir.

Bu itibarla, personelin 05-09 Ağustos 2019 tarihleri arasında taleplerini Norm ve Atama Sistemi (NAS) üzerinden göndermeleri gerekmektedir. Sistem üzerinden gönderilmeyen hiçbir talep dikkate alınmayacaktır. Başvurular NAS üzerinden alınacak ancak değerlendirmeler puana göre değil mazeret durumuna göre yapılacaktır.

Bu kapsamda ceza infaz kurumları ile denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapan personel, eşinin çalıştığı yere veya yakınına naklen atanma/yerleştirilme talebinde bulunabilecektir.

Aile Birliğinin Sağlanması Amacıyla Yapılan Naklen Atanma Esasları

1. Aday memur olup olmadığına bakılmaksızın 01/09/2019 tarihi itibariyle görev yapılan adalet komisyonu yetki alanı içerisinde fiilen 1 yıllık hizmet süresini doldurmuş olmak gerekmektedir. (sözleşmeli pozisyonda geçen süreler hesaba katılacak, askerlik, açıkta ve aylıksız izinde geçirilen süreler ile hastalık raporlarının 3 aydan fazlası hesaba katılmayacaktır.)

2. Görev yapılan yere atanmadan/yerleştirilmeden önce var olan bir mazerete dayalı olarak naklen atanma/yerleştirilme talebinde bulunulamayacaktır.

3. Aile birliği mazeretine dayanarak naklen atama/yerleştirme, memurun;

a) Kamu personeli olan eşinin, (belgelendirilmesi koşuluyla) kurum içi yer değiştirme suretiyle atanma imkanının olmaması veya mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması durumunda eşinin bulunduğu yere,

b) Eşlerin her ikisinin de Bakanlık merkez veya taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşlarında çalışıyor olması halinde, daha fazla hizmet ihtiyacının bulunduğu yere,

c) Eşinin, farklı kurumda çalışıyor olması ve görev yaptığı kurumun öncelikli hizmet ihtiyacının, gerekli koordinasyon sağlanmak suretiyle Bakanlıkça tespiti halinde eşinin görev yaptığı kurumun hizmet ihtiyacının bulunduğu yere,

d) Kamu personeli olmayan eşinin, talep edilen yerde 01 Eylül 2019 tarihi itibarıyla son iki yıl içinde 360 günsosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde bu durumda olan eşin bulunduğu yere,

e) Milletvekili, belediye başkanı, muhtar veya noter olan eşlerinin bulunduğu yere, atanması suretiyle yapılabilir.

4. Aile birliği mazeretine dayanarak naklen atanma/yerleştirilme isteğinde bulunan memur, eşinin kamu kurum ve kuruluşlarında kamu personeli olarak çalıştığına veya atanmayı talep ettiği yerde eşinin 01 Eylül 2019 tarihi itibarıyla son iki yıl içinde 360 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak halen çalıştığına ya da birinci fıkranın (e) bendinde sayılan görevlerde bulunduğuna ilişkin belgeyi ibraz etmekle yükümlüdür. Eksik veya okunaksız belgeyle başvuru yapanların talepleri değerlendirmede kesinlikle dikkate alınmayacaktır.

Ayrıca, ilan tarihi ile başvuru tarihi arasında istenilen belgelerin temin edilebilmesi için makul ve yeterli sürenin bulunduğu dikkate alınarak; eksik belgesi olan ilgilinin başvuru süresi sonunda belge ibraz etmesi de kabul edilmeyecektir.

Aile birliği mazereti nedeniyle atananlar/yerleştirilenler göreve başladıkları tarihten itibaren bir yıl geçmedikçe aile birliği mazereti nedeniyle yeniden atanamazlar/yerleştirilemezler.

5. Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle başka kadrolara atananlar iki yıl süreyle başka yere naklen atanamazlar.

6. Sözleşmeli personelin aile birliği mazeretine dayalı yer değişikliği talebinde bulunabilmesi için fiilen en az bir yıl çalışmış olması, talep edilen yerde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyonun bulunması gerekmektedir. Boş pozisyon bulunmaması halinde yerleştirilme talebi hiçbir şekilde karşılanamayacaktır.

7. Ceza infaz kurumlarında görev yapan personelden sadece infaz ve koruma memuru, psikolog, sosyal çalışmacı, öğretmen unvanlı personel başka yer denetimli serbestlik müdürlüklerini tercih edebileceklerdir.

Ceza infaz kurumlarından denetimli serbestlik müdürlüklerini talep eden infaz ve koruma memurlarının dört yıllık lisans mezunu olmaları zorunlu olup, bu şartı taşımayan infaz ve koruma memurlarının talepte bulunmamaları gerekmektedir. Bu şartı taşımayan infaz ve koruma memurları ile yukarıda belirtilen unvanlar dışında denetimli serbestlik müdürlüklerini tercih eden personelin ataması gerçekleşmeyecektir.

8. Halen denetimli serbestlik müdürlüklerinde çalışıp da dört yıllık lisans mezunu olmayan infaz ve koruma memurları da başka yer denetimli serbestlik müdürlüklerini tercih edemeyeceklerdir. Bu durumda olan personel de birinci paragraftaki genel ilkeye tabi olarak sadece ceza infaz kurumlarını tercih edebileceklerdir. Denetimli Serbestlik Müdürlüklerini tercih etmeleri durumunda koşulları varsa talep ettiği yerdeki ceza infaz kurumlarına ataması yapılacaktır.

9. Sistem üzerinden en fazla beş tercih yapılabilecektir. Tercihlerde beş yer belirtme mecburiyeti bulunmamaktadır. Komisyon içi tercih yapılmayacak olup, komisyon içi ceza infaz kurumu veya denetimli serbestlik müdürlüğünün tercih edilmesi halinde atama/yerleştirilme yapılmayacaktır. Ayrıca, tercih edilen ceza infaz kurumu veya denetimli serbestlik müdürlüğü ile aynı yerleşim yerinde başka bir ceza infaz kurumu veya denetimli serbestlik müdürlüğü var ise ihtiyaç durumuna göre personelin ataması/yerleştirilmesi talep ettiği kurumun dışındaki bir kuruma yapılabilecektir. (Örnek: Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumunu tercih eden personelin ataması/yerleştirilmesi Sincan 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna yapılabilecektir). Tercihlerin sistem üzerinden nasıl yapılacağına ilişkin usul ve esasları ekran çıktıları ile birlikte gösteren doküman ilan ekinde yer almaktadır. (EK-1)

10. 2019 yılı isteğe bağlı personel atama planlaması (NAS) kapsamında ataması/yerleştirilmesi yapılan personel 2019 yılı Eylül aile birliği mazereti planlaması kapsamında atanma/yerleştirilme talebinde bulunamayacaktır.

11. Tercihler başvuru süresinin son gününe kadar silinebilecek ve istenildiği takdirde yeniden talepte bulunulabilecektir. Ancak, başvuru süresi bittikten sonra tercihlerden vazgeçilemeyecek ve atamalar/yerleştirmeler gerçekleştikten sonra atama işleminden feragat talepleri kesinlikle kabul edilmeyecektir. Bu itibarla tercihlerin özenli bir biçimde yapılması ve sisteme işlenmesi önem arz etmektedir.

12. Eksik veya okunaksız belgeyle başvuru yapanların başvuruları, fiziki olarak gönderilen talepler ile UYAP ortamından gönderilse dahi 05-09 Ağustos 2019 tarihleri dışında yapılan talepler değerlendirmede dikkate alınmayacaktır.

13. Aile birliği mazereti şartlarını taşımadığı halde veya aile birliği mazereti dışında eğitim, can güvenliği, sağlık gibi mazeretlerle başvuru yapanların talepleri dikkate alınmayacağı gibi ilgililerin taleplerine cevap da verilmeyecektir.

Aile Birliği Mazeretiyle Naklen Atamalarda İstenecek Belgeler

1. Eşine ait güncel tarihli görev belgesi (Eşinin görevinin, görev yerinin ve hangi tarihten itibaren bu yerde çalıştığı bilgisinin belgede açıkça yer alması gerekmektedir.)

2. Eşinin çalıştığı meslek veya kurum itibariyle kendisinin bulunduğu yere veya yakınındaki bir bölgeye atanmasına imkân bulunmadığına dair belge;

3. Kamu personeli olmayan eş için ise, talep edilen yerde eşinin 01 Eylül 2019 tarihi itibarıyla son iki yıl içinde 360 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak halen çalıştığına ve iş yerinin halen faaliyette olduğuna dair belge ya da milletvekili, belediye başkanı veya muhtar veya noter görevinde bulunduğuna ilişkin güncel tarihli belge,

4. Aile nüfus kayıt örneği,

Mahallinde Yapılması Gereken İşlemler

1. NAS, UYAP’ta kayıtlı veriler üzerinden değerlendirme yaptığından; öncelikle UYAP kayıtlarının komisyonlar, ilgililer ve kurum personel birimlerince kontrol edilerek, personelin özlük bilgilerinin (daha önce çalıştığı kurumlar da dahil olmak üzere ayrılış ve başlayış tarihleri, öğrenim bilgileri, aile fert bilgileri, personelin eşlerinin görev yaptığı kurum ve unvan bilgileri, telefon ve adres bilgileri, e-posta adresleri, geçici görev bilgileri, teknisyen branş bilgileri, ceza bilgileri ve eksik bulunan tüm bilgilerin) güncellenmesi ve eksik olan verilerin ivedilikle tamamlanması gerekmektedir. Aksi takdirde mevcut bilgilere itibar edilerek atama gerçekleştirilecektir. Bu nedenle atanma talebinde bulunacak personelin kendi özlük ekranları ile ilgili bilgileri kontrol etmesi sürecin işleyişi açısından önem arz etmektedir.

2. Aile birliği mazereti nedeniyle atanma/yerleştirilme talebinde bulunacak personelin; UYAP-Personel Uygulamaları/Personel İşlemleri/CTE Atanma Talep Formunu kendi kullanıcı adı ve şifreleri ile girmek suretiyle elektronik ortamda doldurmaları ve aile birliği nedeniyle naklen atamalarda/yerleştirilmelerde istenen belgelerini eklemek suretiyle 05-09 Ağustos 2019 tarihleri arasında UYAP üzerinden başvurularını yapmaları gerekmektedir.

3. Başvuru ve evrak ekleme işlemleri tamamlandıktan sonra "Kaydet" butonuna basılarak evrakın kaydedilmesi, "Kaydet" butonuna bastıktan sonra ise ekrana gelecek olan "Atanma Talep Formu"nda bilgilerin ve tercihlerin kontrolünün yapılması ve "Onayla" sekmesini seçtikten sonra "Evet" diyerek işlemin tamamlanması başvuruların Norm ve Atama Sistemine gönderilebilmesi için önem arz etmektedir.

4. Atanma/yerleştirilme talebinde bulunacak personel UYAP üzerinden kendi kullanıcı adı ve şifreleri ile girmek suretiyle talepte bulunacağından; şifresi olmayan personelin kurumlarında bulunan Bilgi İşlem Birimi aracılığı ile şifre talep formunu doldurarak UYAP şifrelerini temin etmeleri gerekmektedir.

İlanen duyurulur. “ denilmiştir.

Aile Birliği Mazeret Ataması Nasıl Yapılır - Resimli Anlatım

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
buse yılmaz 5 yıl önce

i̇yi̇ günler.. eşinin çalıştığı meslek veya kurum itibariyle kendisinin bulunduğu yere veya yakınındaki bir bölgeye atanmasına imkân bulunmadığına dair belge kamu personeli̇ olmayan eş i̇çi̇ndemi̇ geçerli geçerli ise nerden bulabiliriz tşk ederim

Avatar
Yönetici 5 yıl önce @buse yılmaz

buse hanım anladığım kadarıyla özel bir kurumda çalışıyorsunuz bunun için yönetmelik diyorki son 2 yıl içinde 360 gün prim ödendiği takdirde özel kurumda çalışan bireyin yanına gidebilirsiniz. memur olan eşin yanına gelemeyeceğine çalıştığı kurumun her yerde şubesi bulunbmadığını ispatlamaya yönelik bir evrak istediği bilgisini ben yorumlayamadım. ama siz elim garanti olsun diyorsanız çalıştığınız kurumdanda bu şekilde bir evrak tedarik edip sunabilirsiniz. ama dediğim gibi isteyceklerini sanmıyorum.

Beğenmedim! (0)
Avatar
Erkan 5 yıl önce

Merhaba,
Aile Birliği Mazeretiyle Naklen Atamalarda İstenecek Belgeler
2. Eşinin çalıştığı meslek veya kurum itibariyle kendisinin bulunduğu yere veya yakınındaki bir bölgeye atanmasına imkân bulunmadığına dair belge
Bu belge sadece kamu personeli için mi yoksa özel sektör içinde talep edilir mi?
Şunun icin soruyorum kurumsal özel bir firmada çalışan eş, sözleşmeli memurun çalıştığı ilde şubesi bulunmasi durumunda özel sektör de çalışan eşin sözleşmeli memurun yanına gelmesi istenir mi?

Avatar
Yönetici 5 yıl önce @Erkan

erkan bey anladığım kadarıyla özel bir kurumda ya siz çalışıyorsunuz ya eşiniz. bunun için yönetmelik diyorki son 2 yıl içinde 360 gün prim ödendiği takdirde özel kurumda çalışan bireyin yanına gidebilirsiniz. memur olan eşin yanına gelemeyeceğine çalıştığı kurumun her yerde şubesi bulunmadığını ispatlamaya yönelik bir evrak istediği bilgisini ben yorumlayamadım. ama siz elim garanti olsun diyorsanız çalıştığınız kurumdan da bu şekilde bir evrak tedarik edip sunabilirsiniz. ama dediğim gibi isteyceklerini sanmıyorum.

Beğenmedim! (0)