CTE 2021 Yılı İsteğe Bağlı Personel Tayinleri Başlıyor

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü personel atama duyurusunu gün itibariyle paylaştı. Yapılan paylaşımda aşağıdaki ifadelere yer verilmiştir.

"2021 yılı isteğe bağlı yer değişiklikleri Norm ve Atama Sistemi (NAS) üzerinden otomatik olarak gerçekleştirilecektir. Ancak kurum birinci ve ikinci müdürleri ile denetimli serbestlik müdürü ve denetimli serbestlik müdür yardımcılarının da taleplerini NAS üzerinden göndermeleri gerekmekte olup, söz konusu personelin atamaları manuel yapılacaktır. 

Ayrıca, Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 33 ve 34'üncü maddeleri kapsamında UYAP kayıtlarına göre incelenen hizmet bilgileri göz önünde bulundurularak 15 yıl üzerinde aynı ağır ceza bölgesinde görev yapan saymanlar ile infaz ve koruma başmemurlarının bölge esasına göre atanmaları değerlendirilmeye alınacak olup bölge esasına göre yapılacak olan kararname kapsamında olanlar isteğe bağlı personel atama planlaması kapsamında naklen atanma talebinde bulunabilecekleri gibi talepte bulunmayanların atamaları ihtiyaç duyulan başka kurumlara re'sen yapılacaktır.

Bu itibarla, kurum birinci ve ikinci müdürleri ile denetimli serbestlik müdürü ve denetimli serbestlik müdür yardımcılarının 29 Mart-07 Nisan 2021 tarihleri arasında, kurum birinci ve ikinci müdürleri ile denetimli serbestlik müdürü ve denetimli serbestlik müdür yardımcıları hariç diğer bakanlık atamalı personel ile komisyon atamalı personelin 15-26 Mart 2021 tarihleri arasında taleplerini Norm ve Atama Sistemi (NAS) üzerinden göndermeleri gerekmektedir. Sistem üzerinden gönderilmeyen hiçbir talep dikkate alınmayacaktır.

NAS’ın işleyiş sistemi ve bu kapsamda atanma talebinde bulunacak personel ve ilgili birimlerin yapması gereken iş ve işlemler aşağıda açıklanmıştır.

A- Sistemin İşleyişi ve Genel Esaslar;
1. NAS’ta atamalar, personelin hizmet puanı ve tercih sırasına göre yapılacaktır. Ülke genelindeki ceza infaz kurumları ve denetimli serbestlik müdürlükleri; kurumun bulunduğu ilin gelişmişlik düzeyi, sosyoekonomik durumu, ulaşım imkânları, personel tarafından tercih edilme düzeyi gibi kriterler göz önünde bulundurularak üç bölgeye ve her bir bölge kendi içinde dört kısma ayrılmış, her bir kısım için ayrı bir puan belirlenmiştir. 

2. Bunun yanında ceza infaz kurumları ve denetimli serbestlik müdürlüklerinin farklı özellikleri ve ayrı çalışma koşulları da dikkate alınarak farklı türdeki kurumlar için farklı puanlar belirlenerek bir personelin bir yıl için hak ettiği puan belirlenmekte ve bu puanın personelin çalıştığı toplam hizmet süresi (ay olarak) ile çarpılması suretiyle atamaya esas toplam puanı sistem tarafından otomatik olarak hesaplanmakta ve her ay otomatik olarak güncellenmektedir. 
Norm ve Atama Sisteminin bir parçası olarak personelin isteğe bağlı atamaları yukarıda belirtilen puan sistemine dayalı olarak otomatik atama yöntemi ile gerçekleştirildiğinden, personelin hizmet puanları sadece aktif kararname dönemlerinde sistem üzerinden görülebilmektedir.
Norm ve Atama Sisteminde hizmet puanı hesaplanırken sadece fiili olarak çalışılan hizmet süreleri ile hastalık raporlarının 3 (üç) ayı değerlendirmeye alınmakta olup; askerlikte, açıkta ve aylıksız izinde geçirilen süreler değerlendirmeye alınmamaktadır.

3. Bölge ve kısımları gösterir tablo ile hangi kurumun hangi bölge ve kısımda yer aldığını, hangi kurum türüne ilaveten kaç puan verildiğini gösteren tablolar yazı ekinde (EK-1, EK-2, EK-3) sunulmuştur.

4. Sistem aynı yeri tercih edenler arasında puanı yüksek olanı tercih etmek suretiyle yerleştirme işlemlerini gerçekleştirmektedir. Ayrıca infaz ve koruma memuru ünvanında görev yapan personelin atama yapılacak kurumun erkek veya kadın infaz ve koruma memuru ihtiyacına göre sistem tarafından talepleri ayrı değerlendirilecek olup kadın ve erkek infaz ve koruma memurlarının puanı yüksek olana göre ayrı ayrı atama işlemleri gerçekleştirilecektir. Atanma talebinde bulunanların puanlarının eşitliği halinde sırasıyla tercihlerin sıralamasına, hizmet süresine ve doğum tarihine göre yerleştirme yapılacaktır.

5. Bir ceza infaz kurumu ya da denetimli serbestlik müdürlüğüne isteğe bağlı olarak atanabilecek toplam personel sayısı; her bir unvan için o kuruma tahsis edilen atamaya esas norm sayısına göre belirlenecektir. 

6. Atamaya esas normlar ceza infaz kurumlarında tutuklu ve hükümlü mevcuduna, denetimli serbestlik müdürlüklerinde dosya sayısına göre belirlenmekte ve bu parametrelere bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Bir kuruma atamaya esas norm sıfır olarak tanımlanmış olsa bile sistem karşılıklı tercihleri değerlendirmek suretiyle bir kurumdan başka bir kuruma ataması yapılan personelin yerine yerleştirme yapabilmektedir.
Norm sayısına bağlı olmaksızın toplamda yirmi tercihi aşmamak üzere istenilen herhangi bir kurum tercih edilebilecektir. Bu sistem sayesinde bir kuruma, belirlenen norm sayısına ilave olarak o kurumdan başka kuruma ataması yapılan personel sayısı kadar fazla personelin ataması gerçekleşebilecektir. 

7. Ceza infaz kurumlarında görev yapan personelden sadece kadrolu infaz ve koruma memuru, psikolog, sosyal çalışmacı, öğretmen unvanlı personel bulundukları yer veya başka yer denetimli serbestlik müdürlüklerini tercih edebileceklerdir.

8. Ceza infaz kurumlarından denetimli serbestlik müdürlüklerini talep eden kadrolu infaz ve koruma memurlarının dört yıllık lisans mezunu olmaları zorunlu olup, bu şartı taşımayan infaz ve koruma memurlarının talepte bulunmamaları gerekmektedir. Bu şartı taşımayan infaz ve koruma memurları ile yukarıda belirtilen unvanlar dışında denetimli serbestlik müdürlüklerini tercih eden personelin ataması gerçekleşmeyecektir. 
Halen denetimli serbestlik müdürlüklerinde çalışıp da dört yıllık lisans mezunu olmayan infaz ve koruma memurları da başka yer denetimli serbestlik müdürlüklerini tercih edemeyeceklerdir. Bu durumda olan personel sadece ceza infaz kurumlarını tercih edebilecektir.

9. Aynı komisyona bağlı ceza infaz kurumları arasında puan sistemine dayalı olarak atama yapılmayacağından komisyon içi atanma talebinde bulunulmayacaktır. Bu kapsamdaki talepler işleme konulmayacaktır. Ancak bulunduğu ceza infaz kurumundan aynı komisyon yargı çevresinde bulunan denetimli serbestlik müdürlüğü veya denetimli serbestlik müdürlüğünden ceza infaz kurumu tercih edilebilecektir.

10. Tercih aşamasında denetimli serbestlik müdürlüklerine iş ve kadro durumu itibari ile son derece sınırlı sayıda atama yapılacağı hususu göz önünde bulundurulmalıdır.

11. Atama nedeniyle çok sayıda personel eksikliği oluşup kurumda yürütülen hizmetlerin zafiyete uğramamasını teminen, belli kurumlarda ve unvanlarda o kurumdan başka bir kuruma ataması yapılabilecek en fazla personel sayısını belirlemeye yönelik kota uygulaması yapılacaktır. Kota uygulanan kurumlarda belli bir unvanda belirlenen kota sayısından fazla personelin ataması sistemsel olarak gerçekleşmeyecektir. 

12. İnfaz ve koruma memuru unvanındaki erkek personel; müstakil kadın kapalı ve kadın açık ceza infaz kurumlarını tercih edemeyecek, tercih etseler dahi atamaları yapılmayacaktır.  Talepte bulunulması ve atamasının yapılması halinde ataması iptal edilecektir.

13. Vekâleten belirli bir görevi yürütmekte olan personelin asıl unvanı üzerinden başvuru yapması gerektiğinden, öncelikle başvuru yapmak isteyen personelin vekalet görevinin kaldırılmasına yönelik kurumu aracılığı ile Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına başvurarak bu yönde alınacak kararın Genel Müdürlüğümüz Planlama ve İstihdam Bürosuna gönderilmesini sağlaması gerekmektedir.

14. Sözleşmeli personelin yerleştirilmesi,  talep edilen yerde boş pozisyon bulunmasına veya ilgili yerde başka bir sözleşmeli personelin diğer bir yere atanması suretiyle boş pozisyon oluşmasına bağlıdır.

15. Aile bütünlüğünün bozulmaması için yer değişikliği isteme hakkını elde eden ve her ikisi de kurum personeli olan eşlerin eş durumlarının tespit edilebilmesi bakımından her ikisinin de tercihte bulunmaları gerekmektedir. Sistem, puanı düşük olan eşin puanına göre yerleştirme yapacaktır. Atanamayan eş sistem yerleştirmesi tamamlandıktan sonra atanan eşin bulunduğu yere NAS kapsamında atanacaktır. Eşlerden yalnızca puanı yüksek olanın talepte bulunup da talep ettiği yere yerleşmesi halinde diğer eşin mazeret kararnamesi kapsamında ataması yapılmayacaktır.

16. Eşlerin birbirlerine tabi olmasında sırasıyla; yönetici kadrosunda bulunmayanlar yönetici kadrosunda bulunanlara, kadrolu olan personel sözleşmeli olan personele tabi olacak şekilde değerlendirilecektir. Personelin atanma talep ettiği yerde sözleşmeli statüde bulunan eşi için boş pozisyon olmaması nedeniyle eşinin kendi atandığı yere yerleştirilememesi durumunda bu atama iptal edilecektir.

17. Tercihler başvuru süresinin son gününe kadar silinebilecek ve istenildiği takdirde yeniden talepte bulunulabilecektir. Ancak, başvuru süresi bittikten sonra tercihlerden vazgeçilemeyecek ve Norm ve Atama Sistemi (NAS) üzerinden tercihler doğrultusunda atamalar gerçekleştikten sonra atama işleminden feragat talepleri kesinlikle kabul edilmeyecektir. Bu itibarla tercihlerin özenli bir biçimde yapılması ve sisteme işlenmesi önem arz etmektedir. 

18. Sistem üzerinden en fazla 20 (yirmi) tercih yapılabilecektir. Tercihlerde yirmi yer belirtme mecburiyeti bulunmamaktadır. Tercih dışı (kurum birinci ve ikinci müdürleri ile denetimli serbestlik müdürü ve denetimli serbestlik müdür yardımcıları hariç) herhangi bir yere atama yapılmayacaktır. Tercihlerin sistem üzerinden nasıl yapılacağına ilişkin usul ve esasları ekran çıktıları ile birlikte gösteren doküman ilan ekinde yer almaktadır. (EK-4) 

19. Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle başka kadrolara atananlar 2 (iki) yıl süreyle başka yere naklen atanamazlar.

B- Mahallinde Yapılması Gereken İşlemler;

1. NAS, UYAP’ta kayıtlı veriler üzerinden değerlendirme yaptığından; öncelikle UYAP kayıtlarının komisyonlar, ilgililer ve kurum personel birimlerince kontrol edilerek, personelin özlük bilgilerinin (daha önce çalıştığı kurumlar da dahil olmak üzere ayrılış ve başlayış tarihleri, öğrenim bilgileri, aile fert bilgileri, personelin eşlerinin görev yaptığı kurum ve unvan bilgileri, telefon ve adres bilgileri, e-posta adresleri, geçici görev bilgileri, teknisyen branş bilgileri, ceza bilgileri ve eksik bulunan tüm bilgilerin) güncellenmesi ve eksik olan verilerin ivedilikle tamamlanması gerekmektedir. Aksi takdirde mevcut bilgilere itibar edilerek atama gerçekleştirilecektir. Bu nedenle atanma talebinde bulunacak personelin kendi özlük  ekranları ile ilgili bilgileri kontrol etmesi sürecin işleyişi açısından önem arz etmektedir.

2. Atanma talebinde bulunacak personelin; UYAP-Personel Uygulamaları/Personel İşlemleri/CTE Atanma Talep Formunu kendi kullanıcı adı ve şifreleri ile girerek elektronik ortamda doldurmaları suretiyle kurum birinci ve ikinci müdürleri ile denetimli serbestlik müdürü ve denetimli serbestlik müdür yardımcılarının 29 Mart-07 Nisan 2021 tarihleri arasında, kurum birinci ve ikinci müdürleri ile denetimli serbestlik müdürü ve denetimli serbestlik müdür yardımcıları hariç diğer bakanlık atamalı personel ile komisyon atamalı personelin 15-26 Mart 2021 tarihleri arasında arasında UYAP üzerinden başvurularını yapmaları gerekmektedir. Fiziki olarak gönderilen talepler ile UYAP ortamından gönderilse dahi belirtilen tarihler dışında yapılan talepler dikkate alınmayacaktır. İsteğe bağlı naklen atanma/yerleştirilme başvuru şartlarını taşımadığı halde talebini NAS üzerinden mazeret seçerek gönderenlerin talepleri dikkate alınmayacağı gibi ilgililerin taleplerine cevap da verilmeyecektir. Atanma Talep Formunun bir çıktısı alınarak imzalanıp kurumun personel biriminde muhafaza edilecektir.
3. Başvuru ve evrak ekleme işlemleri tamamlandıktan sonra "Kaydet" butonuna basılarak evrakın kaydedilmesi, "Kaydet"  butonuna  bastıktan  sonra ise ekrana gelecek olan "Atanma  Talep Formu"nda bilgilerin ve tercihlerin kontrolünün  yapılması ve "Onayla"  sekmesini  seçtikten sonra "Evet"  diyerek  işlemin tamamlanması başvuruların Norm ve Atama Sistemine gönderilebilmesi için önem arz etmektedir.

4. Atanma/yerleştirilme talebinde bulunacak personel UYAP üzerinden kendi kullanıcı adı ve şifreleri ile girmek suretiyle talepte bulunacağından; şifresi olmayan personelin kurumlarında bulunan Bilgi İşlem Birimi aracılığı ile şifre talep formunu doldurarak UYAP şifrelerini temin etmeleri gerekmektedir.     

C- Başvuruda Aranacak Şartlar;

1. İsteğe bağlı olarak atanabilmek için;
a- 01 Temmuz 2021 tarihi itibariyle görev yapılan adalet komisyonu yetki alanı içerisinde 2 (iki) yıllık hizmet süresini doldurmuş olmak (sözleşmeli pozisyonda geçen süreler ile hastalık raporlarının 3 (üç) ayı hesaba katılacak; askerlikte, açıkta ve aylıksız izinde geçirilen süreler  hesaba katılmayacaktır),
b- Son görev yerindeki eylemi ile ilgili olarak son iki yıl içerisinde uyarma ve kınama dışında herhangi bir disiplin cezası almamış olmak,
Şartlarını birlikte taşımak gerekmektedir. 

2. Hizmet gereği atananların isteğe bağlı olarak atanma talebinde bulunabilmeleri için; 
a-  01 Temmuz 2021 tarihi itibariyle atandığı yerde göreve başladığı tarihten itibaren en az üç yıl görev yapmış olmak, (aynı komisyon içinde bir yere atananlar önceki görev yerine, komisyon dışı bir yere atananlar önceki görev yerinin bağlı olduğu merkez ve mülhakatına, atamaları komisyonlarca teklif edilenler dışında kalanlar önceki görev yerinin il ve ilçelerine beş yıl dolmadan atanamazlar).
b- Atandığı yerdeki herhangi bir eylemi ile ilgili olarak son üç yıl içerisinde taksirli suçlar dışında paraya çevrilmiş veya ertelenmiş olsa bile hükümlülüğü ile adli ve idari soruşturması veya ceza davası bulunmamak,
c- Atandığı yerdeki herhangi bir eylemi ile ilgili olarak son üç yıl içerisinde uyarma dışında herhangi bir disiplin cezası almamış bulunması,
Şartlarını birlikte taşımak gerekmektedir.

EK-1 (Bölge ve Kısımları Gösterir Tablo)

EK-2 (Kurum Tiplerinin Puanlarını Gösterir Tablo)

EK-3 (Ceza İnfaz Kurumlarının Bulundukları Bölge ve Kısımları Gösterir Tablo)

EK-4 (Tercih Usul ve Esasları) - UYAP'tan Başvuru Nasıl Yapılır ?

Sosyal Medya üzerinde bizleri takip ederek güncel ilanlardan ve gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

Twitter Hesabımızı Buradan Takip Et

Facebook Grubumuza Buradan Katıl

İnstagram Hesabımızı Buradan Takip Et

Telegram Grubumuza Buradan Katıl

Youtube Kanalımıza Buradan Abone Ol

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.