İzmir/Menemen R Tipi ve Elazığ R Tipi Cezaevleri ile CTE Personel Eğitim Merkezlerine 58 İşçi Alım İlanı

Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren İzmir/Menemen R Tipi ve Elazığ R Tipi Ceza İnfaz Kurumları ile Ankara, Denizli, İstanbul ve Kahramanmaraş Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Eğitim Merkezleri’nde istihdam edilmek üzere; 4857 sayılı İş Kanunu ile bu kanuna dayanılarak çıkartılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılacak 58 temizlik görevlisi (EK-1) sürekli işçi alımı yapılacaktır.


       A. BAŞVURU ŞARTLARI          

 

       1. Genel Şartlar

 
1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
2. İlan tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak, 35 yaşını bitirmemiş olmak,
3. İlan tarihi itibarıyla askerlik ilişiği bulunmamak, askerlik durumu itibarıyla muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya tecilli olmak,
4. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,
5. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
6. Hakkında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,
7. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;
a) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,
b) Affa uğramış olsa bile, devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak,
c) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak,
8. Kamu kurum ve kuruluşlarından herhangi bir sebeple görevinden veya mesleğinden ihraç edilmemiş olmak,
9. İlan edilen (EK-1) listeden sadece bir işyeri (İl) için başvuru yapılacaktır. Birden fazla işyeri (İl) için başvuru yapıldığının tespit edilmesi halinde adayın hiçbir başvurusu kabul edilmeyecektir.  
10. İlan tarihi itibarıyla başvuru yapılmak istenilen kadronun bulunduğu ilde ikamet ediyor olmak,
11. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 5’inci maddesine göre işe göndermede öncelikli olan adaylar için; bu durumları işe yerleştirmede başvuran lehine, tek başına bir hak teşkil etmemekle birlikte, öncelik durumlarını gösterir belgeye sahip olmak,
12. İşe alınacak işçilerin deneme süresi altmış gün olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akitleri bildirim süresine gerek olmaksızın tazminatsız feshedilecektir.
13. İşe alınma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, sınav ve iş başvuru sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.
14. İlan tarihi itibarıyla ilanda belirlenen öğrenim durumundan mezun olmak,
15. İlan tarihi itibarıyla başvuru yapılan unvanın gerektirdiği genel ve özel şartlara haiz olmak gerekmektedir.
16. İşe başladıktan sonra 2 yıl içerisinde sağlık durumu atandığı unvanda işçi olarak çalışmaya elverişli olmadığı sağlık kurulu raporu ile belirlenenlerin sözleşmeleri kurum tarafından fesih edilebilir.
17. Personel, ihtiyaç halinde ilanı veren kurumun diğer birimlerde de görevlendirebilir.
 

          2. Özel Şartlar
 

 Temizlik Görevlisi olarak istihdam edilebilmek için;

1. İlan tarihi itibarıyla en az ilköğretim mezunu olmak,
2. İlan tarihi itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak (4 Mart 1986 ve sonrası doğumlu olanlar müracaat edebilecektir),
3. Sağlık durumu yönünden:
Vardiyalı çalışma usulüne göre bedenen ve ruhen görevini devamlı yapmasına engel bir durumun bulunmadığına dair Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları “temizlik görevlisi olur” ibareli sağlık kurulu raporu ile belgelemek.


       B. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

 
1. Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 04/03/2021 – 08/03/2021 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır. (Şahsen, posta veya e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.)
2. Her bir aday İŞKUR’un internet sitesinde yayınlanan listedeki sadece bir işyeri (İl) için başvuru yapacaktır. Birden fazla işyeri (İl) için başvuru yapıldığının tespit edilmesi halinde adayın hiçbir başvurusu kabul edilmeyecektir.    
 

       C. KURA İŞLEMLERİ VE ESASLARI


Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan adayların kura çekimi 17/03/2021 tarihinde saat 11:00’da Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Toplantı Salonunda noter huzurunda gerçekleştirilecektir. Belirtilen bu tarihte değişiklik olması halinde Bakanlığımız internet sitesinde yeni kura tarihine ilişkin duyuru yapılacaktır. Tüm başvuru sahipleri arasından kura ile açık iş sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Belirlenen adaylar Genel Müdürlüğün internet sitesinde (www.cte.adalet.gov.tr) ilan edilecektir. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Kura çekimi sonucunda belirlenen ve başvuru şartlarını taşıyan adaylar sözlü sınava alınacaktır.
Adaylar ülkemizi de etkisi altına alan COVID-19 salgını nedeniyle noter huzurunda gerçekleştirilecek olan kura çekimine katılamayacaklardır. Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Youtube kanalından (https://www.youtube.com/channel/UC62GRRZnIPoZGM0GjkAzA8A) canlı olarak yayınlanacaktır. Kura çekilişi kuranın gerçekleştirildiği gün ve saatte video kayıt altına alınacaktır.
 
Genel Müdürlüğümüz tarafından kura usulü ile belirlenen listeler ile İŞKUR tarafından doğrudan sınava esas bildirilen listeler sözlü sınavın yapılacağı yer Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıklarına gönderilecek olup Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıklarınca sözlü sınava katılacak adaylardan başvuru belgelerini teslim etmeleri istenecektir. Sözlü sınava katılacak adaylardan istenilecek belgelerin teslim yeri, tarihi ve diğer hususlar sözlü sınavı yapacak yer Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıkları ve varsa ilgili sınav komisyonunun bağlı olduğu Cumhuriyet başsavcılığı  resmi  internet sitelerinde ilan edilecek olup adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir. Belirtilen süre içerisinde evraklarını teslim etmeyen adaylar sözlü sınav hakkından feragat etmiş sayılacak ve herhangi bir hak iddia edemeyecektir. Belirtilen süre içerisinde evrak teslimi yapmayan adayların yerine, yedek aday listesinde belirtilen sıralamaya göre adaylar çağrılacaktır.
 
       D. SÖZLÜ SINAVA KATILACAK ADAYLARDAN İSTENİLECEK BELGELER
Kura çekimi sonrası belirlenen asil adaylar başvurmuş oldukları unvan için aranan şartları taşıdıklarını belgeleyen evraklarını Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıklarına teslim edeceklerdir. Adaylardan istenilecek belgeler;

1. Nüfus cüzdan fotokopisi,
2. EK-2 Beyan Formu (Beyan formunun bilgisayar ortamında doldurulması, bilgilerde kısaltma yapılmaması ve imzalanması gerekmektedir.),
3. Diplomanın onaylı sureti ya da e-devlet üzerinden alınan mezuniyet belgesi,
4. EK-3 Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (EK-3 Formun 2 adet hazırlanması, bilgisayar ile doldurulması, bilgilerde kısaltma yapılmaması, fotoğraf yapıştırılarak imzalanması gerekmektedir.
5. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen öncelikli durumunu gösterir belge.


       E. SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ 


1. Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıkları tarafından ilgili belge kontrolü yapıldıktan sonra belgeleri eksiksiz olan ve belirtilen şartları taşıdığı tespit edilenler sözlü sınava katılmaya hak kazanacaklardır. Sözlü sınav yeri ve tarihleri sınavı yapacak olan Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıkları ve varsa ilgili sınav komisyonunun bağlı olduğu Cumhuriyet başsavcılığı  resmi  internet sitelerinde ilan edilecek olup adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.
2. Kura çekim sonrası belirlenen asil adaylardan başvuru şartlarını taşıdığı tespit edilenler sözlü sınava tabi tutulacaktır.
3. Adaylara genel kültür, Atatürk İlke ve İnkılapları tarihi, mesleki bilgi ve beceri konularında yetkinliklerini ölçmeye yönelik eğitim düzeylerine uygun sözlü sınav uygulanacaktır.
4. Sözlü sınav;        
a) İlgilinin atanacağı iş gücünün gerektirdiği mesleki bilgi 40,
b) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20,
c) Atatürk İlke ve İnkılapları tarihi 20,
d) Genel kültür 20,
puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirilir.
5. Adayların sözlü sınav puanı Komisyon üyelerinin ayrı ayrı vermiş oldukları puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle belirlenecektir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için 100 (yüz) tam puan üzerinden 60 (altmış) puan alınması gerekmektedir.
6. Başarı puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; adayın başvuru esnasındaki öğrenim düzeyi esas alınmak suretiyle daha üst öğrenimi bitirmiş olana, öğrenim düzeylerinin de aynı olması halinde mezuniyet puanı yüksek olana öncelik verilerek en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenecektir.
7. Sınav komisyonunca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve yeteri kadar yedek aday belirlenecektir.
8. Yapılan sözlü sınav sonucunda asil ve yedek olarak başarılı olan adaylar; Adalet Komisyonu Başkanlıklarının internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
 

       F. SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

 
Sözlü sınav sonuçlarına, sınavın açıklanmasından itibaren 5 (beş) iş günü içinde yazılı olarak sınavı yapan yer Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına yazılı olarak itiraz edilebilir(İtiraz sahibinin adı soyadı, T.C. Kimlik Numarası, adres bilgileri ve ıslak imzası olmayan dilekçeler ile e posta faks ve buna benzer yollarla ya da usulüne uygun olsa bile itiraz süresi geçtikten sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.)  İtirazlar 5 (beş) iş günü içerisinde sınav komisyonu tarafından karara bağlanarak sonuç itiraz sahibine yazılı olarak bildirilir.
 


       G. GÖREVE BAŞLAMA SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER


Sözlü sınav sonucunda göreve başlamaya hak kazanan adaylar aşağıda yer alan belgeleri sözlü sınavı yapan Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına elden teslim edeceklerdir.

Temizlik görevlisi unvanında göreve başlayacaklar için:
Vardiyalı çalışma usulüne göre bedenen ve ruhen görevini devamlı yapmasına engel bir durumun bulunmadığına dair Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları “temizlik görevlisi olur” ibareli sağlık kurulu raporu.
 
       Ğ. GÖREVE BAŞLAMA

1. Sözlü sınav sonucunda göreve başlamaya hak kazanan adaylardan istenilecek belgeler, belgelerin teslim yeri ve tarihi ile diğer hususlar bilahare sınavı yapan yer Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıkları tarafından ilan edilecektir.
2. Belgeleri eksiksiz ve geçerli olan adaylar güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının sonuçlanmasına müteakip göreve başlatılacaklardır. Ataması yapılanların tebligat işlemleri için Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemindeki (ADNKS) adresler esas kabul edilecek olup bu adresteki herhangi bir değişim durumunda adresin güncellenmesine ilişkin yükümlülük hak sahibine ait olacaktır. Ayrıca hak sahibi beyan formuna iletişim bilgilerini de eklemekle yükümlüdür.
3. Fiilen askerlik görevinde bulunanlar ile hastalık veya doğum mazereti nedeniyle belgelerini teslim etmeye gidemeyecek durumda olanlar (durumlarını belirten askerlik belgesi,  doğum raporu veya hastalık raporu ibraz etmeleri kaydıyla) belgelerini yakınları aracılığıyla teslim edebileceklerdir.
4. Doğum,  hastalık,  askerlik vb. nedenlerle gelemeyecek durumda olanların;  bu durumlarını belgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerinin sona ermesini takiben 5 (beş) iş günü içinde göreve başlamaları sağlanacaktır.
5. Ataması yapıldığı halde göreve başlamayanların,  deneme süresi içinde işten ayrılanların,   belirtilen süre içerisinde belge teslim etmeyenlerin/feragat edenlerin veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine,  mezkûr Yönetmelik hükümlerine istinaden yedek listeden başarı sırasına göre atama yapılacaktır.
6. Göreve başlamayan asil olarak hak kazanan adaylardan bir ya da birkaçının herhangi bir sebeple atamasının yapılmaması veya yapıldığı halde iptal edilmesi ya da benzeri nedenlerle atama yapılan pozisyonlarda bir ya da birkaçının boşalması halinde bu pozisyonlara, yeniden yapılacak ilk sınavın duyuru tarihine kadar, yeni bir sınav yapılması durumunda ise sınav ilan tarihinden itibaren en fazla 2 (iki) yıl süre ile yedek listede yer alan adayların nihai başarı sırasına göre ataması yapılabilir. Yedek listede yer alıp ataması yapılmayanlar herhangi bir hak iddiasında bulunamazlar. 

       H. DİĞER HUSUSLAR

1. 30 Aralık 2020 tarihli ve 31350 sayılı Resmi Gazetede Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı yayımlanmıştır. Bu Karar’a göre; 1 Ocak 2021 - 31 Aralık 2021 tarihleri arasında uygulanacak olan asgari ücretin, günlük brüt tutarı 119,25 TL, aylık brüt tutarı ise 3.577,50 TL olarak tespit edilmiştir. Temizlik Görevlisi pozisyonunda istihdam edilecek işçilere 2020 yılı Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirlenen bir günlük normal çalışma karşılığı belirlenen asgari ücretin %10’u oranında artırılmış olarak günlük brüt 131,17 TL ödenecektir.
2. 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun 15. Maddesinde yer alan hüküm doğrultusunda ceza infaz kurumlarında çalışan kamu görevlileri sendika kurumazlar ve kurulmuş sendikalara üye olamazlar.
3. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak,   atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.  Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
4. Sürekli İşçi kadrosunda belirsiz süreli hizmet sözleşmesiyle istihdam edilen personel istihdam edildikleri kurumun ihtiyacına ve ihtiyaç duyulan iş koluna göre istihdam edildiğinden ve işe alım prosedürü 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 4A–4B kapsamında olmadığı için isteğe bağlı veya bir mazerete dayalı olarak naklen atanma talebinde bulunamayacaklardır. Adayların bu durumu göz önünde bulundurarak söz konusu ilana başvurmaları önem arz etmektedir.
İlanen duyurulur.

Ek-1 Temizlik Görevlisi Atama Yapılacak Sayı ve Yerler 

Ek-2 Beyan Formu 

Ek-3 Güvenlik ve Arşiv Araştırması Formu

Sosyal Medya üzerinde bizleri takip ederek güncel ilanlardan ve gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

Twitter Hesabımızı Buradan Takip Et

Facebook Grubumuza Buradan Katıl

İnstagram Hesabımızı Buradan Takip Et

Telegram Grubumuza Buradan Katıl

Youtube Kanalımıza Buradan Abone Ol

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.