CTE 2021 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Başvuru Tarihleri Açıklandı

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü gün itibariyle Görevde Yükselme ( GYS ) ve Unvan Değişikliği ( UD ) sınav ve başvuru tarihlerini açıkladı. Açıklamada aşağıdaki ifadelere yer verilmiştir.

"Genel Müdürlüğümüz bünyesinde hizmet veren ceza infaz kurumlarında münhal bulunan Kurum 2. Müdürü, İdare Memuru, İnfaz ve Koruma Başmemuru ve Sayman unvanlarına görevde yükselme suretiyle, Öğretmen unvanlı kadrolara unvan değişikliği suretiyle atama yapılmak üzere liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmetin gerekleri ve personel plânlaması esas alınarak 28.10.2005 tarih ve 25980 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği çerçevesinde “Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı” yapılacaktır.

A) GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SURETİYLE ATAMA YAPILACAK KADROLAR

B) SINAV YERİ, TARİHİ, SAATİ VE SÜRESİ

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı 04 Eylül 2021 Cumartesi günü, saat 14.00’te tek oturum olarak Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından Ankara, Antalya, Denizli, Erzurum, İstanbul (Anadolu yakası) ve Kahramanmaraş illeri olmak üzere toplam 6 ilde eş zamanlı olarak yapılacaktır. Adaylara, görevde yükselme sınavında 110 dakika, unvan değişikliği sınavında ise 90 dakika süre verilecektir.

C) BAŞVURU TARİHLERİ

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına ilişkin başvurular 01/07/2021–16/07/2021 tarihleri arasında 
http://semsinav.ankara.edu.tr/ adresinden yapılacaktır. Sınava ilişkin başvurular 16/07/2021 tarihi mesai saati bitiminde (17.00) sona erecektir.

D) SINAV ÜCRETİ VE BAŞVURU ŞEKLİ

Adaylar sınav ücreti olan 190 (Yüzdoksan) TL’yi 
http://semsinav.ankara.edu.tr/ adresi üzerinden başvuru esnasında kredi kartı veya banka kartı ile sistem üzerinden T.C. Ziraat Bankası Ankara Beşevler Şubesi Döner Sermaye İşletmesi ANKÜSEM hesabına yatıracaklardır. Sınav başvuru ekranından başvuru yapamayan adayların mesai saatleri içerisinde Genel Müdürlüğümüze 0(312) 507 07 14 – 0(312) 507 08 82 telefon numaraları üzerinden ulaşmaları gerekmektedir.

E) GENEL ESASLAR

1) Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nin “Duyuru ve Başvuru” başlıklı 11’inci maddesinde yer alan hüküm doğrultusunda ilan edilen kadrolar için sınava son başvuru tarihi olan 16/07/2021 itibariyle aranan nitelikleri taşıyan personelbaşvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvurabilir. Başvuru şartlarını taşımadığı daha sonradan tespit edilenlerin atanmış olsalar bile sınavları ve atamaları iptal edilecektir.

2) Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği kapsamında sınava sadece ceza infaz kurumları ve denetimli serbestlik müdürlükleri ile ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli eğitim merkezlerinde 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabi olarak görev yapan kadrolu personel başvurabilecektir. Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanlar da sınava başvurabilecektir.

3) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uyarınca 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) bendi kapsamında çalışan sözleşmeli personel, (C) bendi kapsamında çalışan geçici personel, (D) bendi kapsamında çalışan işçiler, ek ders karşılığı yöntemi ile çalışanlar ve başka kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel sınava başvuramayacaktır.

4) Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına ilişkin Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ile yapılan protokol hükümleri doğrultusunda Genel Müdürlüğümüz bünyesinde hizmet veren ceza infaz kurumları, denetimli serbestlik müdürlükleri ve ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli eğitim merkezlerinde görev yapan personelin mağduriyet yaşamaması için UYAP üzerindeki özlük bilgilerini (öğrenim durumu, sertifika, göreve başlayış, izin, cep telefonu numaraları, mail adresleri vb.) kontrol ederek güncel olmayan bilgilerini; özlük dosyası komisyonlar tarafından tutulanların komisyonlar aracılığıyla, özlük dosyası Bakanlık tarafından tutulanların Genel Müdürlüğümüz Personel Sicil Bürosu aracılığıyla personel özlük bilgilerini 15/06/2021 tarihine kadar güncellemeleri gerekmektedir.

F) GÖREVDE YÜKSELME SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI

a) Genel şartlar
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 68’inci maddesinde belirtilen atanabilme şartlarını taşımak,

2) Kurumda sözleşmeli pozisyonda geçen süreler dâhil olmak üzere en az iki yıl çalışmış olmak, (Kurumda sözleşmeli pozisyonda geçen süreler dâhil olmak üzere en az iki yıl çalışmış olmak” ifadesinde yer alan “kurum”,  Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ceza infaz kurumları, denetimli serbestlik müdürlükleri ve eğitim merkezi müdürlüklerini ifade etmekte olup, bu kurumlarda en az iki yıl çalışmış olmak gerekmektedir. Ücretsiz izin, askerlik vb. nedenlerle görevden ayrılmalar bu süre hesabında dikkate alınmayacak, başka kurumlarda geçici olarak görev yapan personelin çalışma süreleri dikkate alınacaktır.)

3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125’inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre bir kez, (B) bendine göre iki kez disiplin cezası almamış olmak,

4) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş hükümler dışında, ayrıca, her ne surette olursa olsun, hükümlü veya tutuklunun kaçmasına imkân sağlama ya da ceza infaz kurumuna yasak eşya sokma suçlarından mahkûmiyeti bulunmamak.

b) Özel şartlar
Hizmet süresi:
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nin Tanımlar başlıklı 4’üncü maddesinde belirtildiği üzere, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 68’inci maddesinin (B) bendi hükümlerine göre değerlendirilecek süreleri kapsamaktadır.

1) Ceza infaz kurumu 2. müdürü kadrolarına atanabilmek için:
i) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
ii) İdare memurluğu öğrenciliğinde geçen süre dahil, idare memuru olarak en az üç yıl veya eğitim uzmanı, öğretmen, psikolog, sosyal çalışmacı, sosyolog, mühendis, tabip, diş tabibi, eğitim rehberi, kütüphaneci, pedagog, eczacı, diyetisyen, veteriner, mimar ve sayman unvanlarında toplam sekiz yıl hizmet süresi bulunmak,
iii) Düzenlenmişse, son beş yıla ait müfettiş ve kontrolör hal kâğıtlarının en az yarısından iyi not almak,

2) İdare memuru kadrolarına atanabilmek için:
i) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
ii) Eğitim uzmanı, psikolog, sosyal çalışmacı, sosyolog, öğretmen, eğitim rehberi, kütüphaneci, pedagog, eczacı, diyetisyen, veteriner, mimar olarak toplamda en az üç yıl veya infaz ve koruma başmemuru, ambar memuru, cezaevi kâtibi, infaz ve koruma memuru, memur, santral memuru, sağlık memuru, satın alma memuru, şoför, tahsildar, teknisyen, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama kontrol işletmeni, hayvan sağlık memuru ve veznedar unvanlarında toplam beş yıl hizmet süresi bulunmak,
iii) Düzenlenmişse, son beş yıla ait müfettiş ve kontrolör hâl kâğıtlarının en az yarısından iyi not almak,

3) Sayman kadrolarına atanabilmek için:
i) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
ii) En az beş yıl hizmet süresi bulunmak,
iii) Düzenlenmişse, son beş yıla ait müfettiş ve kontrolör hâl kâğıtlarının en az yarısından iyi not almak,

4) İnfaz ve koruma başmemuru kadrolarına atanabilmek için:
i) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
ii) İnfaz ve koruma memuru unvanında en az üç yıl hizmet süresi bulunmak,
iii) Düzenlenmişse, son beş yıla ait müfettiş ve kontrolör hâl kâğıtlarının en az yarısından iyi not almak,

G) UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI

1) Öğretmen kadrolarına atanabilmek için:
i) Öğrenim durumu itibarıyla atanacağı unvanı ihraz etmiş olmak,
ii) Millî Eğitim Bakanlığınca, Millî Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarının ekinde belirtilen ve ilân tarihindeki çizelgede sayılan yükseköğretim programından mezun olanlardan eğitim fakültesi dışındaki bölümler için Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı / Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Programını tamamlamış olmak,
iii) Aday memurluğu bitirmiş ve asil memur olarak atanmış olmak. (Aday memur statüsünde bulunanlar unvan değişikliği sınavına başvuramayacaktır.)

H) SINAV GİRİŞ BELGESİ

1) Adaylar sınav giriş belgesini 23 Ağustos 2021 tarihinden itibaren 
http://semsinav.ankara.edu.tr/ adresinden alabileceklerdir. Adaylar sınav giriş belgelerine son altı ay içerisinde çekilmiş kendi fotoğrafını yapıştırarak, 23/08/2021-03/09/2021 tarihleri arasında görev yaptıkları kuruma onaylattıracaktır.
2) Sınavlarda kopya çekenlerin, kopya verenlerin veya bunlara teşebbüs edenlerin, sınav kâğıtlarına belirtici işaret koyanların, sınavları geçersiz sayılarak, atamaları yapılmayacak; atamaları yapılmış olsa bile atamaları iptal edilecek, aynı zamanda haklarında adli ve idari yönden işlem yapılacaktır.
3) Sınava girecek aday yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde adayın sınavı geçersiz sayılarak ataması yapılmayacak, ataması yapılmış olsa bile ataması iptal edilecek ve ilgililer hakkında adli ve idari yönden işlem yapılacaktır.

I) ENGELLİ ADAYLAR İÇİN SINAV UYGULAMASI

Sınav sırasında tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir engel hali olan adayların engel durumlarını gösterir sağlık kurul raporu, özürlü kimlik kartının kurum onaylı örneği veya adayın engel durumunun resmi olarak işlenmiş olduğu nüfus cüzdanı örneğinden herhangi biri ile EK-1’de yer alan “engel durumu” ve “almak istediği hizmeti” belirtir Engelli Beyan Tablosu’nu doldurarak en geç 23/07/2021 tarihine kadar görev yaptıkları kurumların personel birimlerine teslim etmeleri gerekmektedir. Kurum müdürlükleri söz konusu tablo ile birlikte ibraz edilen sağlık kurul raporu, özürlü kimlik kartının kurum onaylı örneği veya adayın engel durumunun resmi olarak işlenmiş olduğu nüfus cüzdanı örneğinden herhangi birinin bir nüshasını UYAP üzerinden 27/07/2021 tarihine kadar Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığı Planlama ve İstihdam Bürosu’na göndereceklerdir. Beyan edilen engel durumunun doğruluğundan başvuruyu yapan aday sorumlu olacaktır.

İ) SINAV

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nin 12’inci maddesi gereğince; Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yazılı sınavında başarılı sayılmak için en az altmış puan almak gerekir. Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmaları gerekmektedir.

a) Yazılı Sınav, Yeri ve Tarihi

1) Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı 04 Eylül 2021 Cumartesi günü, saat 14.00’da tek oturum olarak Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından Ankara, Antalya, Denizli, Erzurum, İstanbul (Anadolu yakası) ve Kahramanmaraş illerinde yapılacaktır.  

2) Görevde Yükselme Sınavında 100 soru, Unvan Değişikliği Sınavında ise 80 sorudan oluşan çoktan seçmeli (dört seçenekli) testlerden oluşan A ve B soru kitapçığı kullanılacaktır.

3) Adaylar sınava gelirken görev yaptığı kurum tarafından onaylanmış sınav giriş belgesi ile birlikte aşağıda belirtilen kimlik belgelerinden herhangi birini yanlarında bulundurmak zorundadır.
- T.C. Kimlik Numarası yazılı güncel fotoğraflı nüfus cüzdanı,
- Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (Yeni Kimlik),
- Süresi geçerli pasaport,
- T.C. Kimlik Numarası yazılı güncel fotoğraflı sürücü belgesi,
- T.C. Kimlik Numarası yazılı evlilik cüzdanı,
- Geçici kimlik belgesi

Yukarıda belirtilenler dışındaki belgeler geçerli resmî kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir. Sınava giriş belgesi ve geçerli bir resmî kimlik belgesi yanlarında olmayan adaylar veya adayın tanınmasını zorlaştıracak kadar deforme olmuş, özelliğini yitirmiş, resmî tamamlayıcı unsurları eksik kimlik belgesine sahip adaylar sınava alınmayacaktır. Sınav giriş belgesi ve kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

4) Yanlarında cep telefonu bulunan adaylar kesinlikle sınava alınmayacaktır.

5) Sınav başlama saatini izleyen ilk 15 dakikadan sonra sınava gelen hiçbir aday sınav salonlarına alınmayacaktır.

6) ADAYLARIN SINAVA GELİRKEN KURŞUN KALEM, KALEMTRAŞ VE SİLGİ VB. KIRTASİYE İHTİYAÇLARINI YANLARINDA BULUNDURMALARI GEREKMEKTEDİR.

b) Yazılı sınav konuları

1) Görevde yükselme sınavı için adaylara yazılı sınavda;
-T.C. Anayasası (2 soru),
-Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (2 soru),
-İnsan Hakları ve Demokrasi (2 soru),
-Türk Dil Bilgisi ve Yazışma Kuralları (2 soru),
-Etik Davranış İlkeleri (2 soru),
-Genel Kültür (8) ve Genel Yetenek (12 soru),
-Ve Alan Bilgisi (70 soru), olmak üzere toplam 100 soru yöneltilecektir.

2) Unvan değişikliği sınavı için adaylara yazı sınavda;
Görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda toplam 80 soru yöneltilecektir.  

3) Alan bilgisi konuları:
İlan edilen kadrolara ait ders konu başlıkları EK -2 de yer almaktadır.
EK-2’de yer alan Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi,  Yönetmelik, Karar, Tebliğ, Genelge, Protokol ve Yönergelere 
www.mevzuat.gov.tr, www.cte.adalet.gov.tr, www.iydb.adalet.gov.tr, www.cte-ds.adalet.gov.tr, www.ihale.gov.tr, www.maliye.gov.tr adreslerinden ulaşılabilir. Sınav konularında 31/05/2021 tarihine kadar olan (31/05/2021  dâhil) mevzuat esas alınacaktır. 31/05/2021 tarihinden sonra ilgili mevzuatta yapılan değişiklikler dikkate alınmayacaktır.

c) Sözlü sınav

1) Sözlü sınava; yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak her unvan için ilan edilen kadro sayısının 3 (üç) katı aday çağrılacaktır. Son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava alınacaktır.

2) Aday; sınav kurulunun her bir üyesi tarafından:

  • Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (30 puan),
  • Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (20 puan),
  • Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (20 puan),
  • Özgüveni, ikna kabiliyeti (10 puan),
  • Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan),
  • Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan),

alanlarında sözlü sınava tabi tutulacaktır. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilecektir.

3) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için en az yetmiş puan alınması zorunludur.

4) Sözlü sınav yeri ve saati ayrıca 
www.cte.adalet.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

J) SINAV SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ATAMA

a) Sınav sonuçlarının açıklanması ve başarı sıralaması
Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinde ilan edilir. Başarı puanlarının eşit olması hâlinde, sırasıyla;
i) Hizmet süresi fazla olanlara,
ii) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,
iii) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara, öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.
Genel Müdürlükçe ihtiyaç duyulması halinde, görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayan personel, başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir. İlgililer, başarı sıralamasının Genel Müdürlük internet sitesinde yayınlanmasından itibaren beş iş günü içerisinde, yazılı olarak yazılı sınav kuruluna itiraz edebilir. Sınav kurulu bu itirazları, beş iş günü içerisinde sonuçlandırarak ilgilisine tebliğ eder. İtiraz üzerine verilen kararlar idari yönden kesindir.

b) Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atama işlemleri
Atanmaya hak kazanan personel, başarı listesinin kesinleşmesinden sonra puan sıralamasına göre Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri doğrultusunda atanır.
Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle başka kadrolara atananlar, 10.7.2003 tarihli ve 25164 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği’nde yer alan hükümler doğrultusunda iki yıl süreyle başka yere naklen atanamazlar. Bu kişiler atanma tarihinden önceki mazeretlerine dayanarak naklen atanma talebinde bulunamazlar.
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı ile atama yapılacak kadrolar kurumların personel ihtiyacı dikkate alınarak belirlendiğinden, personel ihtiyacı nedeniyle kurumlarda herhangi bir güvenlik zafiyeti yaşanmaması, güvenlik, eğitim ve iyileştirme faaliyetlerinin aksamaması ile sınava giren adaylar açısından fırsat eşitliğinin korunması amacıyla Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı sonucuna göre ihtiyaç duyulan kurumlara ataması yapılan personelin feragat talepleri kabul edilmeyecektir.

K) SINAV SORULARINA, YAZILI VE SÖZLÜ SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

1) Yazılı sınav soruları ve sorulara ilişkin cevap anahtarları 07 Eylül 2021 tarihinde sınavı yapan kurum olan ANKÜSEM ve Genel Müdürlüğümüz internet adresinde ilan edilecektir.
Adaylar; sınav sorularına ve cevaplarına ilişkin itiraz başvurularını T.C. Ziraat Bankası Ankara Beşevler Şubesi Döner Sermaye İşletmesi ANKÜSEM IBAN: TR600001000799070641125019 numaralı hesabına 25-TL (Yirmibeş Türk Lirası) itiraz ücreti (İtiraz edilecek her bir soru için ayrı ücret yatırılması gerekmektedir. Örneğin bir aday iki soruya birden itiraz edecekse 50-TL ücret yatıracaktır.) yatırarak alınan banka dekontu, sınav adı, itiraz konusu ve iletişim bilgilerinin açıkça yazılı olduğu dilekçe ile birlikte Genel Müdürlüğümüze iletilmek üzere çalıştıkları ceza infaz kurumuna veya denetimli serbestlik müdürlüğüne veya eğitim merkezi müdürlüğüne sınav soru ve cevap anahtarlarının internet adreslerinden yayınlanmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde yapacaklardır. İtiraza ilişkin başvurular ANKÜSEM tarafından 10 (on) iş günü içerisinde incelenip sonuçlandırılacaktır.

2) Yazılı sınav sonuçları 06/10/2021 tarihinde ANKÜSEM ve Genel Müdürlüğümüz internet sitelerinde ilan edilecektir. Adaylar yazılı sınav sonuçlarına, sonuçların açıklanmasından itibaren beş işgünü içerisinde itiraz edebilirler. Adaylar itiraz başvurularını T.C. Ziraat Bankası Ankara Beşevler Şubesi Döner Sermaye İşletmesi ANKÜSEM IBAN: TR600001000799070641125019 numaralı hesabına 25-TL (Yirmibeş Türk Lirası) itiraz ücretini yatırarak alınan banka dekontu ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile Genel Müdürlüğe iletilmek üzere çalıştığı ceza infaz kurumuna, denetimli serbestlik müdürlüğüne veya eğitim merkezi müdürlüğüne yapacaklardır. İtiraza ilişkin başvurular ANKÜSEM tarafından 10 (on) iş günü içerisinde incelenip sonuçlandırılacaktır. İtiraz üzerine verilen karar sınav kurulu tarafından ilgiliye tebliğ edilecektir. İtiraz üzerine verilen kararlar idari yönden kesindir.

3) Adayların sırf sözlü sınava ilişkin itirazları Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nde yer alan hükmüler doğrultusunda sözlü sınavı yapan sınav kurulunca değerlendirilir. Adaylar nihai başarı sıralamasının Genel Müdürlük internet sitesinde yayımlanmasından itibaren beş işgünü içerisinde yazılı olarak Genel Müdürlüğe iletilmek üzere çalıştığı ceza infaz kurumuna, denetimli serbestlik müdürlüğüne veya eğitim merkezi müdürlüğüne itiraz edebilir. İtirazlar beş işgünü içerisinde sonuçlandırılarak ilgilisine tebliğ edilecektir. İtiraz üzerine verilen kararlar idari yönden kesindir.

4) Adayın hem nihai başarı listesine hem de sözlü sınava ilişkin itirazı bulunması halinde itirazının sözlü sınavına ilişkin kısmı sözlü sınav kurulunca incelenerek yazılı sınav kuruluna bildirilir. Yazılı sınav kurulu adayın nihai başarı listesine ilişkin itirazını da sonuçlandırarak ilgilisine tebliğ eder.

5) Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar, içeriğinde adayın T.C. Kimlik Numarası, imzası, iletişim bilgisi ve ekinde banka dekontu olmayan dilekçeler ile faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. Hatalı itiraz ücreti yatıran adaylara ücret iadesi yapılmayacaktır.

L) DİĞER HUSUSLAR
1) İlanda yer alan hususlar Genel Müdürlüğün internet sitesinden yayınlandığı anda tüm personele tebliğ edilmiş sayılacak ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.
2) Sınav konularına ilişkin kurumumuzca ders notu yayımlanmayacaktır.
3) Bu duyuruda yer almayan hususlarda Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri geçerlidir.
4) Sınav uygulamasına ilişkin diğer hususlar ve sınav uygulama duyurusu sınav başvuru tarihinden önce ANKÜSEM internet sitesinden ilan edilecektir. Adayların sınav uygulama duyurusu için ANKÜSEM internet sitesini takip etmeleri gerekmektedir. Ayrıca sınav uygulama duyurusu Genel Müdürlüğümüz resmi internet sitesi olan  
www.cte.adalet.gov.tr adresinden de yayımlanacaktır.
5) Adaylar,
 http://semsinav.ankara.edu.tr/ internet adresinden e-başvuru yapacaklarından başvuru yapmadan önce sınav uygulama duyurusunda yer alan hükümleri incelemeleri gerekmektedir.
6) Bu ilanın ekleri ilanın ayrılmaz bir parçasıdır.

Ek-1 Engelli Adaylar İçin Engel Beyan Tablosu 

Ek-2 İlan Edilen Kadrolara Ait Ders Konu Başlıkları 

Ek-3 Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Suretiyle Atama Yapılacak Kadroların Sınıfı, Unvanı ve Sayısı 

Ek-4 Sınav Takvimi

Sosyal Medya üzerinde bizleri takip ederek güncel ilanlardan ve gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

Twitter Hesabımızı Buradan Takip Et

Facebook Grubumuza Buradan Katıl

İnstagram Hesabımızı Buradan Takip Et

Telegram Grubumuza Buradan Katıl

Youtube Kanalımıza Buradan Abone Ol

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.