CTE "Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmelikte"  Değişikliğe Gitti

YÖNETMELİK

Karar Sayısı: 4773

Ekli "Ceza İnfaz Kuramlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulmasına, 1721 sayılı Hapishane ve Tevkifhanelerin İdaresi Hakkında Kanun, 4301 sayılı Ceza İnfaz Kurumlan ile Tutukevleri İşyurtları Kurumuna İlişkin Bazı Mali Hükümlerin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 121 inci maddesi ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşlann Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri gereğince karar verilmiştir.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

CEZA İNFAZ KURUMLARININ YÖNETİMİ İLE CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 28/3/2020 tarihli ve 2324 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "kurumlann amiri, idare memurudur." ibaresi "kurumlann amiri idare memuru, yokluğunda ise infaz ve koruma başmemurudur." şeklinde değiştirilmiş, ikinci fıkrasının (a) bendine "ambar memuru" ibaresinden sonra gelmek üzere bilgisayar işletmeni" ibaresi, (d) bendine "sağlık memuru" ibaresinden sonra gelmek üzere hemşire" ibaresi, (e) bendine "Öğretmen" ibaresinden sonra gelmek üzere ", eğitim uzmanı" ibaresi, (f) bendine "bütçe," ibaresinden sonra gelmek üzere "satın alma," ibaresi ile "kadrolu" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve sözleşmeli" ibaresi eklenmiş ve (g) bendinde yer alan "aşçı ve hizmetli." ibaresi "aşçı, hizmetli ve hasta bakıcı." şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) İkinci müdür, müdürün yardımcısı olup müdür tarafından kendisine verilen işleri yürütür ve müdürün yokluğunda kendisine vekalet eder. Birden fazla ikinci müdürün bulunması halinde, kimin vekalet edeceğine kurum müdürü karar verir. Kurum müdürünün izin, görev ve rapor dışında herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde kurum müdürlüğüne kimin vekalet edeceği, Cumhuriyet başsavcısının görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir.

(2) ikinci müdürler arasındaki iş bölümü kurum müdürü tarafından yapılır ve kendilerine yazılı olarak tebliğ edilir. İkinci müdürler, iş bölümüne göre kendilerine tevdi edilen İş ve işlemlerden sorumludur."

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına "ambar memuru" ibaresinden sonra gelmek üzere bilgisayar işletmeni" ibaresi ve dördüncü fıkrasına "Cezaevi katibi" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve bilgisayar işletmeni" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "gözlem ve sınıflandırma formunu" ibaresi "gözlem değerlendirme raporu veya gelişim değerlendirme raporunu" şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"(4) Psiko-sosyal yardım servisi görevlilerince hükümlüler ile yapılan görüşmeler sonucunda; hükümlülerin dışarıda bulunan bakmakla yükümlü bulunduğu kişilerin sosyal yardım veya sosyal desteğe ihtiyaç duyduklarının öğrenilmesi halinde; bu durum ceza infaz kurumu idaresince sosyal hizmet sunan ilgili kamu kurumu veya yerel yönetimlere yazı ile bildirilir.

(5) Ceza infaz kurumunda anaları ile birlikte kalan sıfır-altı yaş grubundaki çocukların psiko-sosyal gelişimleri psiko-sosyal yardım servisi görevlilerince takip edilir.

(6) Psiko-sosyal yardım çalışmalarına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir."

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasına "sağlık memuru" ibaresinden sonra gelmek üzere ", hemşire" ibaresi, dördüncü fıkrasının (b) bendine "önemli bir rahatsızlığın bildirildiği" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya kurum amiri tarafından ihtiyaç duyulan diğer" ibaresi eklenmiş, yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, sekizinci fıkrasında yer alan "Sağlık" ibaresi "Hemşire ve sağlık" şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(7) Diyetisyen; kuramlarda kalan hükümlüler ile iaşe edilen personelin enerji ve besin öğeleri ihtiyacını göz önünde bulundurarak menü planlar, hükümlülerin sağlıklı beslenmesini ve gıda güvenliğini temin eder, alanıyla ilgili ihale süreçlerinde ve teknik şartname hazırlanmasında görev alır, düzenli aralıklarla hizmet içi eğitim verir, rahatsızlığı bulunanlar veya vejetaryen gibi farklı beslenme tercihleri olan hükümlüler için uygun yemeklerin hazırlanması ile bu konularla ilgili diğer işlerin yerine getirilmesini sağlar."

"(10) Cezaevi tabibinin olmadığı hallerde bu hizmetin aile hekimleri tarafından verilmesini sağlamak amacıyla Sağlık Bakanlığı ile protokol düzenlenir."

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasına "Öğretmen" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve eğitim uzmanı" ibaresi eklenmiş, ikinci fıkrasının (d) bendinde yer alan "bildirir (Kuram en üst amiri ve öğretmen bunların okuma yazma öğrenmeleri için gereken önlemleri alır)." ibaresi "bildirir. Kurum en üst amiri ve öğretmen bunların okuma yazma öğrenmeleri için gereken önlemleri alır." şeklinde, (e) bendinde yer alan "gözlem ve sınıflandırma formunun" ibaresi "gözlem değerlendirme rapora veya gelişim değerlendirme raporunun" şeklinde, üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(1) Eğitim ve öğretim servisi; kurumdaki eğitim ve öğretim hizmetleri, kültürel etkinlikler, kütüphane çalışmaları ve manevi rehberlik hizmetlerinin yürütüldüğü servistir. Eğitim ve öğretim servisinde; öğretmen, eğitim uzmanı ve kütüphaneci görev yapar."

"(3) Kütüphaneci; kütüphane ve kitaplığa gelen eserlerin kaydım yapar, bakım ve muhafazasını, dağıtılıp toplanmasını, kütüphane ve kitaplık olarak ayrılan yerin düzeni ile her türlü ihtiyaçlarını tespit eder, iş birliği yapılan diğer kamu kuram ve kuruluşlarına ait kütüphaneler ile ilgili gerekli iş ve işlemleri yürütür."

"(4) Eğitim ve öğretim çalışmaları ile öğretimden yararlanma ve sınavlara ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir."

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasına "kadrolu" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve sözleşmeli" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasına "hizmetli" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve hasta bakıcı" ibaresi eklenmiş ve aynı fikrada yer alan "kurumun en üst amirinin" ibaresi "amirlerinin" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(3) 5275 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin üçüncü fıkrası gereğince iyi hal değerlendirmesi yapacak olan kurula, Cumhuriyet başsavcısı veya belirleyeceği Cumhuriyet savcısı başkanlık eder. Bu kurula birinci fıkrada sayılan üyelerin yanı sıra Cumhuriyet başsavcısı tarafından belirlenen bir izleme kurulu üyesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı il veya ilçe müdürlükleri tarafindan görevlendirilen birer uzman da katılır."

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "ambar memuru ve cezaevi katibinden" ibaresi "ambar memuru ile cezaevi katibi veya bilgisayar işletmeninden" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasına "öğretmenler" ibaresinden sonra gelmek üzere eğitim uzmanı" ibaresi ile maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(3) Eğitim ve iyileştirme faaliyetlerinde görev alan kurum personeli ya da kurum dışından gelen diğer görevliler, görüşlerine başvurulmak üzere kurul toplantılarına çağrılabilir."

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde yer alan "eşyaların cinsleri ve miktarlarını" ibaresi "eşyanın cinsi ve miktarını" şeklinde değiştirilmiş, (ı) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (i) bendi eklenmiş ve sonraki bent buna göre teselsül ettirilmiştir.

"i) 5275 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi gereğince hükümlülerin kapalı ceza infaz kurumuna iadesine karar vermek."

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"ğ) Kuruma gelen her türlü yayının, kurum disiplinini, düzenini veya güvenliğini bozan ya da tehlikeye düşüren, hükümlülerin iyileştirilmesi amacına ulaşmayı zorlaştıran veya müstehcen haber, yazı, fotoğraf ve yorumlan kapsayan nitelikte olup olmadığına karar vermek."

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesine "ciddi emarelerin varlığı ve" ibaresinden sonra gelmek üzere "bunun başka suretle tespitinin olanaksız olması durumunda," ibaresi eklenmiş, "çıplak" ibaresi, "detaylı" şeklinde ve aynı fıkranın (a), (c) ve (ç) bentleri ile aynı maddenin dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Detaylı arama, hükümlünün utanma duygusunu ihlal etmeyecek şekilde ve görevli dışında kimsenin görmemesini sağlayacak tedbirler alınarak gerçekleştirilir. Arama sırasında hükümlüye tek kullanımlık giyim önlüğü verilir."

"c) Detaylı arama sırasında bedene dokunulmaması için gerekli özen gösterilir ve görevli tarafından eldiven kullanılır. Aranan kişinin beden çukurlarında bir şeyin bulunduğuna dair makul ve ciddi emarelerin bulunması halinde öncelikle, hükümlüden madde veya eşyanın kendisi tarafından çıkartılması istenir, aksi halde bunun zor kullanılarak gerçekleştirileceği bildirilir. Beden çukurlarındaki arama, cezaevi tabibi tarafından yerine getirilir.

ç) Detaylı arama, mümkün olan en kısa süre içinde bitirilir ve işlem tutanağa bağlanır, tutanakta arama yapan görevliler ile hükümlünün imzası bulunur. Hükümlünün imzadan kaçınması halinde bu durum tutanağa geçirilir."

"(9) Arama ve sayımlar sırasında insan onuru ve haysiyetine saygı ile utanma duygusunun ihlal edilmemesi esastır. Bu kapsamda gerekli her türlü tedbir alınır."

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "50,52 nci" ibaresi "50 ve 52 nci" şeklinde, ikinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan "hükmü veren mahkemeye" ibaresi "infaz hakimliğine" şeklinde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasında yer alan ", (e)" ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkrada yer alan "5/3/2013 tarihli ve 28578 sayılı" ibaresi "10/11/2021 tarihli ve 31655 sayılı" şeklinde ve dördüncü fıkrasında yer alan "hükmü veren mahkemece" ibaresi "infaz hakimliğince" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğin 40 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 40- (1) İnfaz hakimi, hükümlünün talebi üzerine kasten işlenen suçlarda toplam bir yıl altı ay, taksirle öldürme suçu hariç olmak üzere taksirle işlenen suçlarda ise toplam üç yıl veya daha az süreli hapis cezasının;

a) Her hafta cuma günleri saat 19.00'da girmek ve pazar günleri aynı saatte çıkmak suretiyle hafta sonlan,

b) Hafta sonlan hariç, her gün saat 19.00'da girmek ve ertesi gün saat 07.00'de çıkmak suretiyle geceleri,

ceza infaz kuramlarında çektirilmesine karar verebilir. Bu hükümlüler, kuramlarda diğerlerinden ayn yerlerde banndırılır. Hükümlü, bu fıkrada belirtilen yükümlülüklere uymaması halinde durum, kuram tarafından Cumhuriyet başsavcılığına bildirilir.

(2) Mahkümiyete konu suç nedeniyle doğmuş zarann aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesine dair hukuki sorumluluktan saklı kalmak üzere;

a) Kadın, çocuk veya altmış beş yaşını bitirmiş kişilerin mahküm olduktan toplam bir yıl,

b) Yetmiş yaşını bitirmiş kişilerin mahküm olduktan toplam iki yıl,

c) Yetmiş beş yaşını bitirmiş kişilerin mahküm olduktan toplam dört yıl,

veya daha az süreli hapis cezasının konutunda çektirilmesine infaz hakimi tarafından karar verilebilir.

(3) Toplam beş yıl veya daha az süreli hapis cezasına mahküm olan veya adli para cezası infaz sürecinde hapis cezasına çevrilen hükümlülerden 5275 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında belirlenen usule göre maruz kaldığı ağır bir hastalık veya engellilik nedeniyle ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yalnız idame ettiremeyeceği tespit edilenlerin cezasının konutunda çektirilmesine infaz hakimi tarafından karar verilebilir.

(4) Doğum yaptığı tarihten itibaren altı ay geçen ve toplam üç yıl veya daha az süreli hapis cezasına mahküm olan ya da adli para cezası infaz sürecinde hapis cezasına çevrilen hükümlü kadınların cezasının konutunda çektirilmesine infaz hakimi tarafından karar verilebilir. Bu fıkra uyarınca talepte bulunulabilmesi için kadının doğum yaptığı tarihten itibaren bir yıl altı ay geçmemiş olması gerekir. Konutta infaza karar verdikten sonra çocuk ölmüş veya anasmdan başka birine verilmiş olursa infaz hakimi konutta infaz uygulamasına ilişkin kararını kaldım.

(5) Cezanın özel infaz usulüne göre çektirilmesine karar verilenler hakkında tabi oldukları infaz rejimine göre koşullu salıverilme hükümleri uygulanır. Ancak, 5275 sayılı Kanunun 105/A maddesi hükümleri uygulanmaz.

(6) Cezanın özel infaz usulüne göre çektirilmesi kararı, infaza başlandıktan sonra da verilebilir.

(7) İnfaz hakimi talep üzerine, cezanın özel infaz usulüne göre çektirilmesi sırasında bu usulün uygulanmasına son verebilir. Özel infaz usulünün gereklerine geçerli bir mazeret olmaksızın uyulmaması halinde ise bu usulün uygulanmasına son verilir ve bu halde infaza açık ceza infaz kurumunda devam edilir. Özel infaz usulüne göre geçirilen süre, infaz aşamasında mahsup edilir. Bu fıkranın uygulandığı hallerde 5275 sayılı Kanunun 105/A maddesi hükümleri uygulanmaz.

(8) Bu madde hükümlerine göre verilen kararlara itiraz yolu açıktır.

(9) Üçüncü ve dördüncü fıkra hariç, bu madde hükümleri;

a) Terör suçlan ile örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak suçlarından ya da örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlardan mahküm olanlar,

b) Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan mahküm olanlar,

c) Adli para cezası infaz sürecinde hapis cezasına çevrilenler,

ç) Koşullu salıverilme kararının geri alınması nedeniyle cezası aynen infaz edilenler, hakkında uygulanmaz.

(10) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir."

MADDE 17- Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan "altı ay" ibaresi "bir yıl altı ay" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 18- Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin dördüncü fıkrasına "imkansız hale gelmesi veya hükümlünün" ibaresinden sonra gelmek üzere "eş veya çocuklarının sürekli hastalık veya malullükleri nedeniyle bakıma muhtaç olmaları ya da hükümlünün" ibaresi eklenmiş ve aynı fıkrada yer alan "Cumhuriyet Başsavcılığınca altı ayı" ibaresi "Cumhuriyet başsavcılığınca bir yılı" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 19- Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "hakimin" ibaresi "infaz hakiminin" şeklinde ve ikinci fıkrasında yer alan "hakim" ibaresi "infaz hakimi" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 20- Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "ve altıncı fıkralarına" ibaresi "fıkrasına" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 21- Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) Yabancı uyruklu hükümlülerin ülkede kalmasının, siyasi, idari ve kamu güvenliği açısından, sakıncalı olup olmadığı, sınır dışı edilmesi gerekip gerekmediği hususunda Cumhuriyet başsavcılığı aracılığıyla İçişleri Bakanlığından görüş sorulur. Ülkede kalmasında sakınca olduğu bildirilen hükümlülerin salıverileceği tarih, koşullu ya da hak ederek salıverilme halinde o yer en üst emniyet makamına ve göç idaresine; cezanın denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak infazı suretiyle salıverilme halinde ayrıca denetimli serbestlik müdürlüğüne bildirilir. Salıverilme tarihinde hükümlü sınır dışı işlemlerine esas olmak üzere kolluğa teslim edilir. Hükümlünün denetimli serbestlik kapsamında bir yükümlülüğünün bulunması durumunda, serbest bırakıhnaksızm, kolluk eşliğinde denetimli serbestlik müdürlüğüne müracaatı sağlanır."

MADDE 22- Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Hükümlünün yakalanması ile ilgili olarak gerektiğinde 5275 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrası hükmü uygulanır."

MADDE 23- Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesine birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş, sonraki fıkralar buna göre teselsül ettirilmiş ve maddenin mevcut üçüncü fıkrasına ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"(2) Hükümlüler kuruma kabul edilirken kurum hekimi veya aile hekiminden; bunların bulunmaması durumunda hastaneden alınacak sağlık durumunu belirleyen mahsus rapor ile birlikte kuruma kabul edilir."

"Hükümlünün durumuna ilişkin acil ihtiyaç ve olası risklere yönelik ilk bilgiler, kuruma kabulünde görevli infaz ve koruma memuru tarafindan alınır ve en kısa zamanda ilgili birimlere iletilir."

MADDE 24- Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan ", kurumda bulunan psiko-sosyal yardım ve sağlık servisinin önerisi, Cumhuriyet savcısının talebi ve hakim kararıyla çocuk evleri ve çocuk evleri sitelerine yerleştirilebilirler." ibaresi "hakkında, 5395 sayılı Kanun kapsamında koruyucu ve destekleyici tedbirlerin alınması için ilgili kuramlara bilgi verilir." şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(3) Altı yaşını dolduran çocuğun dışarıda bırakılacak kimsesi bulunmadığı takdirde durum ceza infaz kurumu idaresince Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bildirilir. Bu çocukların görevliler aracılığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce belirlenen kuruluşa teslimi sağlanır."

MADDE 25- Aynı Yönetmeliğin 59 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "işlemlerine" ibaresi "işlemlerini" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 26- Aynı Yönetmeliğin 62 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "göra" ibaresi "göre" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 27- Aynı Yönetmeliğin 73 üncü maddesinin başlığında yer alan "kütüphane ile" ibaresi "yayınlar ile kütüphane ve" şeklinde değiştirilmiş, birinci fıkrasına "61" ibaresinden sonra gelmek üzere ", 62" ibaresi eklenmiş, aynı fıkrada yer alan "ve kütüphaneler ile" ibaresi "ile yayınlar, kütüphaneler ve" şeklinde, beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(5) Hükümlüler, kuramlarda bulunan kütüphane ve kitaplıklar ile gezici kitaplıklardan veya kamu kuram ve kuruluşlarına bağlı kütüphanelerde bulunan ve 5275 sayılı Kanunun 62 nci maddesindeki şartları taşıyan yayınlardan yararlandırılabilir. Buna ilişkin esas ve usuller Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir."

"(9) Yabancı dilde yayımlanmış gazete ve dergilerin ceza infaz kurumana kabul edilmesinde Bakanlık yetkilidir."

MADDE 28- Aynı Yönetmeliğin 74 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendine "ağır hastalık" ibaresinden sonra gelmek üzere ", salgın hastalık" ibaresi, (g) bendinin sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiş, (ı) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (i) bendinde yer alan "mahkum" ibaresi "mahküm" şeklinde değiştirilmiştir.

"Çocuk hükümlüler ile sıfır-altı yaş grubunda çocuğu bulunan kadın hükümlüler hakkında bu bentte düzenlenen telefonla görüşme süresi iki kat olarak uygulanır. Hükümlülere mensubu bulundukları dinin bayramlarında kullanılmak üzere otuz dakika ilave görüşme hakkı verilir."

"ı) Hükümlünün, kurumun güvenliğini tehlikeye düşüren, suç oluşturan veya bir suça azmettirme ya da yardım etme sonucunu doğurabilecek konuşmalarda bulunduğu veya kuram idaresine bildirilen telefon numarası aracılığıyla ya da teknik müdahale ile başka bir hatta yönlendirme yapmak suretiyle görüşme hakkı olmayan kişilerle görüşme yaptığı dinleme sırasında belirlendiğinde, görüşme derhal kesilir. Bu halde hükümlü hakkında adli veya idari soruşturmaya esas olacak işlemler kuram en üst amiri tarafından yapılır."

MADDE 29- Aynı Yönetmeliğin 76 ncı maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle, dördüncü fıkrasına birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Hükümlü, usul ve esasları Bakanlıkça belirlenmek suretiyle, gerekli teknik altyapının bulunduğu kuramlarda elektronik yöntemlerle de mektup alıp gönderebilir."

"Bu iletiler, alıcısı dışındaki kişilerin erişimini engelleyici tüm tedbirler alınarak hükümlünün talebine göre posta yoluyla veya elektronik ortamda alıcısına ulaştırılabilir."

"(5) Hükümlülere gelen veya hükümlüler tarafından gönderilen mektup, faks ve telgrafların kayıt ve silinmesine ilişkin olarak 5275 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin beşinci fıkrası hükmü uygulanır."

MADDE 30- Aynı Yönetmeliğin 77 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 77- (1) Kapalı ceza infaz kuramlarındaki hükümlü Ocak, Mart, Mayıs, Temmuz, Eylül, Kasım aylarının ilk haftasında ve dini bayramlarda, her yıl 31 Aralık günü yılbaşı sayılarak yılbaşında veya kendi doğum günlerinde dışarıdan gönderilen ve kurum güvenliği ve kişilerin sağlığı için tehlikeli olmayan bir hediyeyi kabul etme hakkına sahiptir.

(2) Hediye kabulüne ilişkin aşağıdaki esaslar uygulanır:

a) Hükümlü, hediye olarak ancak kitap veya giyim eşyası kabul edebilir. Hediye olarak kitabın ücreti de gönderilebilir, bu durumda kitap, kuram kantini aracılığıyla temin edilir.

b) Hediye, ziyaretçi tarafından verilebileceği gibi posta veya kargo yolu ile de gönderilebilir.

c) Bir hükümlü, aynı tarih için bir kez hediye kabul edebilir.

ç) Gönderilen eşya, güvenlik ve hijyen kontrolünden geçirilir.

d) Kuramlarda bu amaçla "Hediye Kayıt Defteri" tutulur. Bu defterde;

1) Hediye olarak gönderilen eşyanın nitelikleri ve miktarı,

2) Hediyenin kuruma gönderiliş, geliş ve hükümlüye teslim tarihleri,

3) Hediyeyi gönderenin, alıcının veya getirenin kimlik bilgileri, posta veya kargo yoluyla gelmediyse getirenin imzası,

4) Hediyenin hükümlü tarafından teslim alındığına ve teslim edildiğine dair hükümlü ve görevli memurun imzası,

bulunur ve hediye işlemlerine ilişkin gerekli diğer kayıtlar tutulur.

(3) Kişi, kuram veya kuruluşlar tarafından hükümlülere dağıtılmak üzere dışarıdan toplu olarak getirilen veya gönderilen eşya hakkında 143 üncü madde uygulanır.

(4) Çocuk ve altmış beş yaşını tamamlamış hükümlüler ile beraberinde çocuğu bulunan kadın hükümlülere, idare ve gözlem kurulu tarafından alınacak karar doğrultusunda, belirtilen zaman dilimi dışında ve kuramlara girmesi yasak olmayan, kuram ve kişi güvenliği ile genel sağlığı tehlikeye düşürmeyen nitelikteki eşya hediye olarak verilebilir, idare ve gözlem kurulu bu kişiler bakımından zaman kısıtlamasını kaldırabilir.

(5) Kuramda anasıyla birlikte kalan çocuklara; kurum güvenliğini tehlikeye sokmayan ve çocuk gelişimine uygun olan oyuncak veya diğer eşya ile sağlıklı gıda maddesi hediye olarak her zaman gönderilebilir.

(6) Hediye edilecek eşyanın tahmini değeri hükümlülerin haftalık olarak yapabilecekleri harcama limitinden fazla olamaz.

(7) Açık kurumlar ile çocuk eğitimevlerinde barındırılan hükümlülere verilebilecek ya da gönderilecek hediyelerin cins ve miktarı ile hediye zamanlan, bahsedilen kurumlanıl idare ve gözlem kurulu tarafından belirlenir.

(8) Hediyenin hükümlüye tesliminde Ceza İnfaz Kuramlarında Bulundurulabilecek Eşya ve Maddeler Hakkında Yönetmelik ve Kurum İç Yönergesinde belirtilen usul ve esaslar dikkate alınır.

(9) Kurumlar internet sayfalarında, hediye göndermeye ilişkin kuralları ve kısıtlamaları duyururlar. Hükümlüler de bu hususlarda bilgilendirilir."

MADDE 31- Aynı Yönetmeliğin 80 inci maddesinin başlığında yer alan "eşyalar" ibaresi "eşya" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 32- Aynı Yönetmeliğin 81 inci maddesinin başlığında yer alan "Hükümlüleri" ibaresi "Hükümlülerin" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 33- Aynı Yönetmeliğe 83 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 83/A maddesi eklenmiştir.

"Bir kamu kurumu veya kuruluşu nezaretinde çalıştırma

MADDE 83/A- (1) Açık ceza infaz kurumlannda bulunan hükümlüler, ceza infaz kurumu görevlilerinin denetiminde, kamu kurum ve kuruluşlarının iş alanlarında, geceleyin bu kurum ve kuruluşlar tarafından banndınlmak suretiyle çalıştırılabilirler. Bu şekilde çalıştınlan süre, azami süre sınırına bakılmaksızın 5275 sayılı Kanunun 105/A maddesi uyarınca denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infaz edilecek süreye ilave edilir. Hükümlü denetimli serbestlik infaz rejimine bu kapsamda çalıştığı süre kadar erken ayrılır.

(2) Bu madde kapsamında hükümlü çalıştırmak isteyen kamu kurum ve kuruluşları, taleplerini Genel Müdürlüğe iletir. Talep yazısında çalışılacak iş kolu, çalışma yeri ve hükümlülerin barındırılacaklar! yer, çalıştırılması düşünülen hükümlü sayısı, yapılacak işin niteliği, çalışılacak süre gibi hususlar belirtilir. Gerektiğinde yerinde inceleme de yapılmak suretiyle talebin uygun olup olmadığına karar verilir.

(3) Talep, Genel Müdürlükçe uygun görüldüğü takdirde çalışacak hükümlüler; çalışma bölgesindeki kurum ve hükümlü sayısı da göz önünde bulundurularak Genel Müdürlükçe uygun görülecek açık ceza infaz kuramlarının idare ve gözlem kuralları tarafından belirlenir. Bu kapsamda çalıştırılacak hükümlülerin belirlenmesinde hükümlülerin talebi, sağlık ve işe uygunluk durumları, işin niteliği gibi hususlar dikkate alınır.

(4) Hükümlülerin çalışma gün ve saatleri, ulaşım, iaşe, barınma, güvenlik, iş güvenliği, iş ile ilgili eğitim ve çalışmanın gerekli kıldığı diğer yükümlülükler ilgili kuram ile Genel Müdürlük arasında düzenlenecek bir protokol ile belirlenir.

(5) Hükümlülerin iyileştirilmesi ve yemden topluma kazandırılması kapsamında yapılan bu çalışmalarda, işyıırtlan bünyesinde çalıştırılan usta hükümlülere ödenen gündelikten az olmamak üzere protokol ile belirlenecek tutar, ilgili kuram tarafından doğrudan hükümlülere ödenir ve bu hükümlülerden yiyecek bedelleri alınmaz.

(6) Bu madde kapsamında çalıştırılan hükümlülerin tutum ve davranışları, çalışma ve yaşam koşullarının uygunluğu ile hükümlülerin bu koşullara uyumu, belirli aralıklarla veya sürekli olarak Genel Müdürlükçe uygun görülen açık ceza infaz kurumu personeli tarafından denetlenir. Bu denetim, elektronik cihazların kullanılması suretiyle de yerine getirilebilir.

(7) Bu madde kapsamında çalıştırılan hükümlülerin avukat ve noterle görüşme, ziyaret, haberleşme, internetten yararlanma, hediye kabul etme ve beraberinde kişisel eşya bulundurma gibi hak ve yükümlülükleri ile hükümlülerin hak ve yükümlülüklerine dair ilgili mevzuatta düzenlenen diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar dördüncü fıkrada belirtilen protokol ile düzenlenir. Protokolde hüküm bulunmaması halinde hükümlüyü çalıştıran kurum tarafindan belirlenen ilke ve kurallar uygulanır.

(8) Çalışma ve yaşam koşullarına ilişkin kurallara uyum gösteremediği ilgili kurum tarafından rapor edilen hükümlüler, açık ceza infaz kurumuna geri gönderilir. Hükümlünün açık ceza infaz kurumuna gönderilmesine neden olan eylemi, 5275 sayılı Kanunun disiplin cezalarını düzenleyen hükümleri ile uzlaşır nitelikte ise bu eylem hakkında ayrıca disiplin işlemi yapılır.

(9) Kurumda çalışmakta iken izne gidip de dönmeyen veya iki günden fazla bir süre geçtikten sonra dönen hükümlüler ile kurumda çalışmakta iken firar eden hükümlüler hakkında Türk Ceza Kanununun 292 nci ve devamı maddeleri uygulanır ve bu hükümlüler kapalı ceza infaz kurumuna gönderilir.

(10) Bu kapsamda çalıştırılan hükümlülerin cezalarının infazına ilişkin her türlü iş ve işlemler hükümlüyü gönderen açık ceza infaz kurumu tarafından yerine getirilir.

(11) Bu madde gereğince yapılan çalışmalarda, iyileştirme ve yeniden topluma kazandırma ilkeleri esas alınır."

MADDE 34- Aynı Yönetmeliğin 89 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 35- Aynı Yönetmeliğin 96 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "yazılı bulaşıcı hastalıklardan" ibaresi "ve 30/5/2007 tarihli ve 26537 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönetmeliğinde yer alan hastalık veya durumlardan" şeklinde, ikinci fikrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(2) Hükümlünün, bir sağlık kuruluşu ya da cezaevi tabibince yapılan muayene ve teşhisi sonucunda, 1593 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinde sayılan zührevi hastalıklar ile HIV virüsü taşıdığının tespit edilmesi halinde, durum ceza infaz kurumu müdürüne yazıyla gizli olarak bildirilir. Ancak bu halde de, kurum olanakları ölçüsünde cezaevi tabibi, bunların ilk tedavilerini yapar ve hastalığın yayılmasını önleyici tedbirleri ahr. Gerekli görülmesi halinde diğer bulaşıcı hastalıklarla ilgili olarak da aynı tedbirler alınır. Söz konusu işlemlerin yürütülmesinde kişisel verilerin korunmasına azami hassasiyet gösterilir."

"(4) Akciğer tüberkülozu, AIDS/HIV, uyuz, hepatit B ve C gibi bulaşıcı hastalıkları bulunan hükümlülerin nakli halinde, ilgili kurum müdürlüğüne derhal bilgi verilir."

MADDE 36- Aynı Yönetmeliğin 97 nci maddesinin ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve sonraki fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.

"(3) Koğuş ve odalarda bulunmaması gereken ilaçlar ile tıbbi araç ve gereçler kurumda kilitli bir şekilde muhafaza edilir."

MADDE 37- Aynı Yönetmeliğin 98 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(5) Hükümlülerin intihar riskini önlemek amacıyla gerekli her türlü tedbir alınır."

MADDE 38- Aynı Yönetmeliğin 104 üncü maddesinin birinci fıkrasına "mezunu" ibaresinden sonra gelmek üzere "en az" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 39- Aynı Yönetmeliğin 109 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Hükümlülerin değerlendirilmesi ve iyi halin belirlenmesi

MADDE 109- (1) Hükümlüler, ceza infaz kuramlarında bulundukları tüm aşamalarda, ceza infaz kuramlarının düzen ve güvenliği amacıyla konulmuş kurallara uyup uymadığı, haklarını iyi niyetle kullanıp kullanmadığı, yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirip getirmediği, uygulanan iyileştirme programlarına göre toplumla bütünleşmeye hazır olup olmadığı, tekrar suç işleme ve mağdura veya başkalarına zarar verme riskinin düşük olup olmadığı hususlarında idare ve gözlem kurulu tarafından iyi halin belirlenmesine esas olmak üzere en geç altı ayda bir değerlendirmeye tabi tutulur.

(2) Birinci fıkra gereğince yapılacak değerlendirmede, infazın tüm aşamalarında hükümlülerin katıldığı iyileştirmeye yönelik psiko-sosyal ve eğitim-öğretim programlan ile spor ve sosyal faaliyetler, kültür ve sanat programlan, aldığı sertifikalar, kitap okuma alışkanlığı, diğer hükümlü ve tutuklular ile ceza infaz kurumu görevlileri ve dışanyla olan ilişkileri, işlediği suçtan dolayı duyduğu pişmanlığı, ceza infaz kurumu kuralları ile kurum bünyesindeki çalışma kurallarına uyumu ve aldığı disiplin cezalan dikkate alınır.

(3) Toplam on yıl ve daha fazla hapis cezasına mahküm olanlar ile terör suçlan, örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak suçlan, örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlar, kasten öldürme suçları, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar ve uyuşturucu veya uyancı madde imal ve ticareti suçlanndan mahküm olanlar hakkında yapılacak açık ceza infaz kurumuna ayırmaya, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezanın infazına ve koşullu salıverilmeye ilişkin değerlendirmelerde idare ve gözlem kuruluna Cumhuriyet başsavcısı veya belirleyeceği bir Cumhuriyet savcısı başkanlık eder. Ayrıca, idare ve gözlem kuruluna Cumhuriyet başsavcısı tarafından belirlenen bir izleme kurulu üyesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı il veya ilçe müdürlükleri tarafından belirlenen birer uzman kişi katılır.

(4) İdare ve gözlem kuruluna Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile izleme kurulundan katılan üyelere katıldıkları her bir toplantı günü için memur maaş katsayısının (500) rakamı ile çarpılması sonucu bulunacak miktarda huzur hakkı ödenir.

(5) Kanunlarda iyi halliliğin arandığı durumlarda, hükümlülerin tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi bakımından bu madde hükümleri uygulanır.

(6) Açık ceza infaz kurumuna ayırmaya, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezanın infazına ve koşullu salıverilmeye ilişkin olarak tutum ve davranışları olumsuz değerlendirilen hükümlülerin yeniden değerlendirilmeye tabi tutulma süreleri bir yılı geçemez.

(7) İdare ve gözlem kurulu tarafından yapılacak değerlendirmelere esas olacak ilkeler ve kurulun bu maddeye ilişkin çalışma usul ve esasları ile tutum ve davranışları olumsuz değerlendirilen hükümlülerin yeniden değerlendirilmeye tabi tutulma süreleri Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikte düzenlenir."

MADDE 40- Aynı Yönetmeliğin 110 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "ve sınıflandırma formunda" ibaresi "değerlendirme raporu veya gelişim değerlendirme raporunda" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 41- Aynı Yönetmeliğin 114 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "beşte" ibaresi "onda" şeklinde, üçüncü fıkrasının (b) bendinde yer alan "bir defaya" ibaresi "toplam iki defaya" şeklinde değiştirilmiş ve yedinci fıkrasına "hükümlüye" ibaresinden sonra gelmek üzere ", uygun görülmesi halinde ise dış güvenlikten sorumlu birime" ibaresi ile maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(8) Tutuklularm mazeret izinleri hakkında 5275 sayılı Kanunun 116 ncı maddesinin ilgili hükümleri uygulanır."

MADDE 42- Aynı Yönetmeliğin 115 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "üç güne" ibaresi "yedi güne" şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkranın sonuna aşağıdaki cümle ile maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Hastalık veya doğal afet gibi zorunlu hallerde bu izinler birleştirilerek kullandırılabilir."

"(7) Kurum idaresi tarafından hükümlünün özel iznini geçireceği yer, ilgili kolluk birimine bildirilir."

MADDE 43- Aynı Yönetmeliğin 117 nci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Salgın hastalık, doğal afet, savaş veya seferberlik durumunda bu sebeplerden dolayı izinden dönemeyen veya geç dönen hükümlülere ceza verilmez."

"(2) İzin süresini iki gün veya daha az bir süre geçiren hükümlüler hakkında disiplin işlemi yapılır. İzinden dönmeyen veya iki günden fazla bir süre geçtikten sonra dönen hükümlüler ile firar eden hükümlülere bir daha özel izin verilmez."

MADDE 44- Aynı Yönetmeliğin 118 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(2) Hükümlünün duruşma, sağlık, eğitim ve çalışma gibi nedenlerle geçici olarak kurum dışında bulunduğu yerler de disiplin uygulamaları yönünden kurum olarak kabul edilir."

MADDE 45- Aynı Yönetmeliğin 119 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "iki" ibaresi "beş" şeklinde, üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde, yedinci fıkrasında yer alan "121 inci" ibaresi "122 nci" şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(3) Soruşturma en geç on beş gün içinde tamamlanır. Firar halinde bu süre hükümlünün yakalandığının öğrenildiği tarihte başlar. Düzenlenen rapor ve ekleri disiplin kuruluna sunulur. Soruşturma süresi eylemin ve soruşturmanın niteliğine göre infaz hakiminin yazılı onayı ile yedi güne kadar uzatılabilir."

"(8) Disiplin soruşturması hükümlünün barındırıldığı ceza infaz kurumu disiplin kurulu tarafindan yapılır. Hükümlünün ceza infaz kurumu dışındaki eylemleri nedeniyle yapılacak disiplin soruşturması, hükümlünün eylem öncesi en son barındırıldığı ceza infaz kurumu disiplin kurulu tarafından yapılır."

MADDE 46- Aynı Yönetmeliğin 120 nci maddesinin birinci fikrasınm (a) bendinde yer alan "infaz hakimin" ibaresi "infaz hakiminin" şeklinde, aynı fıkranın (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, maddeye birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş, sonraki fıkralar buna göre teselsül ettirilmiş ve mevcut yedinci fıkraya "Hücreye koyma" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve 5275 sayılı Kanunun 46 nci maddesinin dokuzuncu fıkrasında düzenlenen disiplin" ibaresi eklenmiştir.

"d) Hücreye koyma cezasının infazından önce ve infazı sırasında hükümlü, cezaevi tabibi tarafından muayene edilir. İlgilinin bu cezaya katlanamayacağı anlaşılırsa cezanın infazı sonraya bırakılır veya cezaevi tabibinin belirleyeceği aralıklarla infaz edilir. Koşullu salıverilme tarihine kadar hükümlünün iyileşemeyeceğinin tam teşekküllü Devlet veya üniversite hastanesi sağlık kurulu raporu ile saptanması halinde hücreye koyma cezası infaz edilmez; yerine 5275 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin ikinci fıkrasının uygulandığı hallerde iki ay, üçüncü fikrasınm uygulandığı hallerde dört ay süreyle ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma cezası uygulanır. Raporlar infaz dosyasına konulur."

"(2) 5275 sayılı Kanunun 46 nci maddesinin dokuzuncu fıkrasında düzenlenen disiplin cezasının infazına infaz hakiminin onayı ile başlanır."

MADDE 47- Aynı Yönetmeliğin 121 inci maddesinin birinci fikrası aşağıdaki şekilde, ikinci fıkrasının (f) bendinde yer alan "(f)" ibaresi "(e)" şeklinde, dördüncü fıkrasında yer alan "Disiplin kurulu" ibaresi "Çocuğun bulunduğu kurumun disiplin kurulu" şeklinde ve aynı fıkrada yer alan "vermiş olduğu cezayı" ibaresi "verilen disiplin cezasını" şeklinde değiştirilmiştir.

"(1) Bir eylemden dolayı verilen disiplin cezası kesinleştikten sonra bu cezanın infazı tamamlanıp kaldırılması için ikinci ve üçüncü fıkrada belirtilen süreler geçinceye kadar yeniden disiplin cezasını gerektiren bir eylemde bulunan hükümlü hakkında, her defasında bir üst ceza uygulanır."

MADDE 48- Aynı Yönetmeliğin 124 üncü maddesinin başlığında yer alan "ve sınıflandırma formuna" ibaresi "değerlendirme raporu ve gelişim değerlendirme raporuna" şeklinde, birinci fıkrasında yer alan "ve Sınıflandırma Formu" ibaresi "değerlendirme raporu veya gelişim değerlendirme raporu" şeklinde ve "Formda" ibaresi "Raporda" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 49- Aynı Yönetmeliğin 127 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin bir numaralı alt bendinde yer alan "görevli olması halinde, bu görevlinin raporu" ibaresi ", cezaevi tabibinin bulunmadığı hallerde kurum aile hekiminin raporu" şeklinde değiştirilmiş, aynı bendin iki numaralı alt bendine "cezaevi tabibi" ibaresinden sonra gelmek üzere "ya da aile hekimi" ibaresi, maddeye birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve sonraki fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

"(2) Çocuk hükümlüler ile maddi durumunun yetersiz olduğunu belgelendiren hükümlülerden nakil gideri alınmaz. Hükümlü tarafından, maddi durumunun tespitine ilişkin ibraz edilen belgeler, emanet para hesabındaki para transferleri de dikkate alınarak değerlendirilir. Hükümlülerin maddi durumunun tespitine ilişkin ilgili kurum ve kuruluşlardan bilgi ve belge istenebilir. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin hususlar Bakanlık tarafından belirlenir."

MADDE 50- Aynı Yönetmeliğin 134 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(2) Salıverilecek hükümlü çocuklar, 5395 sayılı Kanun kapsamında koruyucu ve destekleyici tedbirlerin alınması için ilgili kurumlara bildirilir. Bunlardan; kimsesi olmayan veya tüm çabalara rağmen yakınlarına ulaşılamayanlar ile yakını bulunmakla birlikte bunlara verilmesi uygun olmayacağı değerlendirilenlerden, hakkında uygun tedbir kararı alınmış olanların, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslimi sağlanır."

MADDE 51- Aynı Yönetmeliğin 143 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "eşyalar" ibaresi "eşya" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 52- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 53- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür

Sosyal Medya üzerinde bizleri takip ederek güncel ilanlardan ve gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

Twitter Hesabımızı Buradan Takip Et

Facebook Grubumuza Buradan Katıl

İnstagram Hesabımızı Buradan Takip Et

Telegram Grubumuza Buradan Katıl

Youtube Kanalımıza Buradan Abone Ol

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.